بررسی ژئومورفولوژیکی چمن سلطانیه (استان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

zanjan

چکیده

پوشش گیاهی بیش از 35 کیلومترمربع از سراب زنجان‌رود، یکی از شاخه‌های اصلی قزل‌اوزن، چمن می‌باشد که به‌عنوان چمن‌سلطانیه معروف است. چمن، گیاهی علفی از تیره گندمیان، در شرایط اقلیمی سرد وگرم رشد می‌کند. برای بررسی ژئومورفوژنز چمن سلطانیه از نرم‌افزارهای Arc GIS،Google Earth، Global mapper، اکسل و نقشه‌های زمین‌شناسی، توپوگرافی، مدل رقومی ارتفاعی(DEM) و داده‌های اقلیمی استفاده شد. باکمک مدل‌های تجربی‌رایت و پورتر، ارتفاع برف‌مرز وخط تعادل آب ویخ کواترنری برآورد شد. بررسی‌های میدانی از نقاطی که آبراهه‌ها درنقشه‌های توپوگرافی به شکل دوشاخه نمایش داده‌شده‌اند، هیچ شاهدی از تغییر شیب یا تغییر رسوب و دریابار دیده نشد. باتوجه به‌وجود آثار سیرک‌های یخچالی کواترنری در ارتفاعات شرقی وغربی سلطانیه، حاکمیت یخچال در دوره‌های سرد کواترنری در منطقه قریب‌به‌یقین بوده است. چمن‌سلطانیه از نوع چمن‌های سردسیری است. متوسط دمای وزنی حوضه سلطانیه، ازروابط رگرسیونی 85/7 درجه سانتی‌گراد و متوسط بارش 75/428 میلی‌متر برآورد گردید و ارتفاع برف‌مرز وخط تعادل آب ویخ، به ترتیب 2268و 5/1147متر برآورد گردید. شواهد منعکس‌شده در نقشه‌های توپوگرافی در ایجاد سطوح ارضی مستوی سراب زنجان-رود، نمی‌تواند دلیلی بر وجود دریاچه یا پلایا بودن منطقه باشد؛ اقلیم معتدل متمایل به سرد ونیمه مرطوب، به‌همراه خاک نفوذناپذیر در عمق‌کم خاک، مهم‌ترین نقش را در ایجاد چنین سطوحی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphological study of Soltanieh grass (Zanjan province)

نویسندگان [English]

  • Gholamhassan Jafari
  • Zinab Karimi
zanjan
چکیده [English]

The vegetation of more than 35 square kilometers of Sarab Zanjanrood, one of the main branches of Ghezel-Ozan River is grass, which is known as Soltanieh grass. Grass, an herbaceous plant of the genus Wheat, grows in hot and cold climates. Software ArcGIS, Google Earth, Global mapper, Excel and geological maps, topography, DEM, and climatic data were used to study the morphogenesis of Soltanieh grass. With the help of Wright and Porter's experimental models, the height of the snow border and the water equilibrium line of the Quaternary were estimated. Field surveys of the points where the waterway is shown in the topographic maps in the form of Two-pronged, no evidence of slope change or change of sediment and seawater was seen. Due to the existence of Quaternary glacial circuses in the eastern and western heights of Soltanieh, the dominance of glaciers in the cold Quaternary periods in the region has been almost certain. Soltanieh grass is a type of cold grass. The average weight temperature of the Soltanieh basin was estimated at 7.85°C and the average precipitation was 428.75mm and the equilibrium line altitude and the water and ice equilibrium line was estimated to be 2268 and 1147.5m, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soltanieh grass
  • Circus
  • Glacier
  • Wright Method and porter