بررسی رابطه بین شاخص‌های اکولوژیک و ارزیابی بصری در منظر تپه‌های سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه کردستان، سنندج ، ایران

2 گروه شهرسازی دانشگاه کردستان.دانشکده هنر ومعماری.سنندج.ایران

چکیده

برای دستیابی به تحلیل اکولوژی جامع‌تر، اکولوژی منظر نیازمند درنظرگرفتن ویژگی‌های طبیعی آن منظر، مداخلات و اداراک انسانی در یک چارچوب همبودی است. در این راستا، در یک سکونتگاه تپه‌ماهوری، وضعیت اکولوژیکی تپه‌ها را می‌توان دستکم از دو منبع بررسی کرد: شاخص‌های کمی اکولوژیک و ارزیابی‌های بصری کاربران. این پژوهش روابط احتمالی بین این دو و همچنین میزان انطباق آن‌ها را در چهار تپه مهم سنندج ‌‌(توس نوذر، نیشتمان، ملت و دیدگاه) بررسی کرده است. نخست با استفاده از نرم‌افزار فراگ‌استت ، شاخص‌های کمی از تصاویر ماهواره‌ای به دست آمد. سپس از طریق تحلیل مولفه‌های اصلی، 12 شاخص منتخب (وارث) نهایی شدند. سپس متناظر با این شاخص‌ها، میزان ارزیابی بصری کاربران توسط پرسشنامه تصویری آنلاین گردآوری شد. نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) نشان دادند که رابطه معنی‌داری بین شاخص‌های کمی منظر با ارزیابی بصری کاربران وجود دارد. در این میان، دو شاخص اکولوژیک CONTIG و FRAC دارای بیشترین انطباق با نظر مشارکت‎کنندگان بودند. به عبارتی، دو شاخص پیوستگی و پیچیدگی می‌توانند سنجه‌های مناسب‌تری برای بررسی وضعیت اکولوژی منظر تپه‌ها باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining of visual assessment relations and ecological Metrics in the landscape of Sanandaj hills

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Bahrami 1
  • Milad Zandsalimi 2
1 Department of Urban Planning & Design, Faculty of Art & Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Department of Urban Planning & Design, Faculty of Art & Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Achieving a more comprehensive ecological analysis, landscape ecology needs to consider the natural features of that landscape, human interventions, and perceptions in a coexistence framework. In this regard, in a hilly settlement, the hills' ecological status could be examined from at least two sources: quantitative ecological indicators and users' visual assessments. This study has investigated the possible relations between these two and also the degree of their compatibility with each other in the four essential hills of Sanandaj (TOOSNOZA, NISHTEMAN, MELLAT, and DIDGAH). First, using FRAGSTATS software, the ecological indicators were obtained from satellite images. Then 12 indices were finalized through principal components analysis. In the next step corresponding to these indicators, an online questionnaire collected the visual evaluation level of users. Analysis of variance (ANOVA) showed a significant relationship between the ecological indicators and users' visual evaluation. The two ecological indicators CONTIG and FRAC had the highest compliance with the participants' evaluation. In other words, the two indicators of continuity and complexity can be more appropriate measures to study the ecological status of hills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Hill"
  • "Ecological Metrics"
  • "Landscape Ecology"
  • “Visual Landscape Assessment”