بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی رودخانه های واقع در حریم شهر( مطالعه موردی: رودخانه دماوند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان پارامترهای فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) آب رودخانه دماوند انجام شد. نمونه‌برداری از 10 ایستگاه در رودخانه دماوند طی 3 ماه فصل تابستان 1394 صورت گرفت. پارامترهای مورد مطالعه مطابق با دستورالعمل‌های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و کتاب روش‌های استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب اندازه‌گیری شدند. دما، pH و هدایت الکتریکی در محل نمونه‌برداری محاسبه شدند. تفاوت معنی‌داری بین میزان دما، کدورت، pH، هدایت الکتریکی، BOD، کلسیم، منیزیم، سولفات، نیترات و فسفات در ایستگاه‌های مختلف با سطح اطمینان 95 درصد وجود نداشت (05/0<P). بیشترین میانگین COD (mg/lit 45/7±47/24) با سطح اطمینان 95 درصد در ایستگاه 10 و کمترین میزان آن (mg/lit 56/5±34/8) در ایستگاه 4 ثبت شد. ایستگاه 1 به طور معنی‌داری (05/0>P) کمترین میزان سرب و کادمیوم را نشان داد. تفاوت معنی‌داری بین میزان سرب در ایستگاه‌های 8، 9 و 10 و همچنین میزان کادمیوم در ایستگاه‌های 8 و 10 وجود نداشت و این ایستگاه‌ها بیشترین میزان این فلزات را نشان دادند و این امر ناشی از پساب صنایع موجود در پایین‌دست رودخانه بود. تفاوت معنی‌داری (05/0>P) بین میزان دما، pH، BOD، کلسیم، منیزیم، سولفات و فسفات در ماه‌های نمونه‌برداری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of physical and chemical parameters of rivers located in the city (Case study: Damavand river)

نویسنده [English]

  • shahrzad khoramnejadian
department of environment,damavand branch,islamic azad university,damavand,iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the physico-chemical parameters and heavy metals (Lead and Cadmium) levels in the water of the Damavand River. Samples were collected from 10 stations over a three month summer period in 2015. parameters were measured according to the standard methods for the examination of water and wastewater and the institute of standards & industrial research of Iran guidelines. Temperature, pH and turbidity were measured in situ. There were no significant differences between temperature, pH, turbidity, electrical conductivity, BOD, calcium, magnesium, sulphate, nitrate and phosphate in the stations at 95% confidence level. Significantly (P<0.05) highest level of COD was for station 10 (24.47±7.45 mg/lit) and the lowest one was in station 4 (8.34±5.56 mg/lit). Significantly lowest levels of lead and cadmium were obtained at station 1. There were no significant variations (P>0.05) between lead levels in the stations 8, 9 and 10 and also between cadmium concentrations in the stations 8 and 10; these stations had the highest levels of the heavy metals. result was due to effluents from industrial units in the downstream of the river. were significant differences between temperature, pH, BOD, calcium, magnesium, sulphate and phosphate in the months at 95% confidence level

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution
  • Fresh Waters
  • Physico-chemical Parameters
  • Heavy Metals
  • Damavand River