رتبه بندی شاخص‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در پارک‌های رشت با استفاده از روش TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پارک‌های شهر رشت و رتبه بندی شاخص‌های تاثیر‌گذار در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پارک‌های رشت بر اساس میزان اهمیت آنها می‌باشد. در ابتدا شاخص های مؤثر بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست پارک‌ها شامل 9 شاخص ایمنی، 6 شاخص بهداشت و 6 شاخص محیط زیست به صورت پرسشنامه تهیه گردید. پرسشنامه ها با مصاحبه از کارشناسان متخصص و خبره در زمینه مدیریت و طراحی پارک‌ها و فضای سبز تکمیل شد. به منظور تعیین پایایی پرسش‌نامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای 85/0 به‌دست آمد و نشان می‌دهد میزان پایایی پرسش‌نامه در حد مطلوب است. در نهایت با استفاده از روش TOPSIS به رتبه بندی شاخص ها پرداخته و در هر پارک رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد به‌طور کلی پارک بانوان از لحاظ شاخص‌های ایمنی دارای رتبه اول، پارک توحید از نظر شاخص‌های بهداشت و پارک مفاخر از لحاظ شاخص‌های محیط زیست در رتبه اول قرار گرفتند. رتبه‌بندی کلی پارک‌های شهر رشت بر اساس شاخص‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست نشان داد که پارک بانوان در رتبه اول و پارک‌های توحید و بوستان مفاخر به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Health, Safety and Environmental Management Indices in the Parks of Rasht Using TOPSIS Method

نویسندگان [English]

  • Tooba Abedi 1
  • Fatemeh Ghanbari 1
  • salman Alipour 2
1
2 MSc., Faculty of Civil Engineering, University of Science and Culture, Rasht Branch, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the health, safety and environment of parks and ranking the effective indices in the management of health, safety and environment in Rasht based on their importance. At first, the effective indices including 9 safety indices, 6 health indices and 6 environmental indices, were prepared in the form of a questionnaire. The questionnaires were completed with interviews with experts in the field of management and design of parks and green spaces. Finally, the indices were ranked based on parks using the TOPSIS method. The results showed that in general, the women's park was ranked first in terms of safety indices, Tohid Park was ranked first in terms of health indices and Mafakher Park was ranked first in terms of environmental indices. The total ranking of parks in Rasht based on safety, health and environmental indices showed that the women's park is in the first rank, Tohid and Mafakher parks are in the second and third ranks, respectively. The aim of this study is to evaluate the health, safety and environment of parks and ranking the effective indices in the management of health, safety and environment in Rasht based on their importance. At first, the effective indices including 9 safety indices, 6 health indices and 6 environmental indices, were prepared in the form of a questionnaire. The questionnaires were completed with interviews with experts in the field of management and design of parks and green spaces. Finally, the indices were ranked based on parks using the TOPSIS method. The results showed that in general, the women's park was ranked first in terms of safety indices, Tohid Park was ranked first in terms of health indices and Mafakher Park was ranked first in terms of environmental indices. The total ranking of parks in Rasht based on safety, health and environmental indices showed that the women's park is in the first rank, Tohid and Mafakher parks are in the second and third ranks, respectively. The aim of this study is to evaluate the health, safety and environment of parks and ranking the effective indices in the management of health, safety and environment in Rasht based on their importance. At first, the effective indices including 9 safety indices, 6 health indices and 6 environmental indices, were prepared in the form of a questionnaire. The questionnaires were completed with interviews with experts in the field of management and design of parks and green spaces. Finally, the indices were ranked based on parks using the TOPSIS method. The results showed that in general, the women's park was ranked first in terms of safety indices, Tohid Park was ranked first in terms of health indices and Mafakher Park was ranked first in terms of environmental indices. The total ranking of parks in Rasht based on safety, health and environmental indices showed that the women's park is in the first rank, Tohid and Mafakher parks are in the second and third ranks, respectively. The aim of this study is to evaluate the health, safety and environment of parks and ranking the effective indices in the management of health, safety and environment in Rasht based on their importance. At first, the effective indices including 9 safety indices, 6 health indices and 6 environmental indices, were prepared in the form of a questionnaire. The questionnaires were completed with interviews with experts in the field of management and design of parks and green spaces. Finally, the indices were ranked based on parks using the TOPSIS method. The results showed that in general, the women's park was ranked first in terms of safety indices, Tohid Park was ranked first in terms of health indices and Mafakher Park was ranked first in terms of environmental indices. The total ranking of parks in Rasht based on safety, health and environmental indices showed that the women's park is in the first rank, Tohid and Mafakher parks are in the second and third ranks, respectively.The aim of this study is to evaluate the health, safety and environment of parks and ranking the effective indices in the management of health, safety and environment in Rasht based on their importance. At first, the effective indices including 9 safety indices, 6 health indices and 6 environmental indices, were prepared in the form of a questionnaire. The questionnaires were completed with interviews with experts in the field of management and design of parks and green spaces. Finally, the indices were ranked based on parks using the TOPSIS method. The results showed that in general, the women's park was ranked first in terms of safety indices, Tohid Park was ranked first in terms of health indices and Mafakher Park was ranked first in terms of environmental indices. The total ranking of parks in Rasht based on safety, health and environmental indices showed that the women's park is in the first rank, Tohid and Mafakher parks are in the second and third ranks, respectively. The aim of this study is to evaluate the health, safety and environment of parks and ranking the effective indices in the management of health, safety and environment in Rasht based on their importance. At first, the effective indices including 9 safety indices, 6 health indices and 6 environmental indices, were prepared in the form of a questionnaire. The questionnaires were completed with interviews with experts in the field of management and design of parks and green spaces. Finally, the indices were ranked based on parks using the TOPSIS method. The results showed that in general, the women's park was ranked first in terms of safety indices, Tohid Park was ranked first in terms of health indices and Mafakher Park was ranked first in terms of environmental indices. The total ranking of parks in Rasht based on safety, health and environmental indices showed that the women's park is in the first rank, Tohid and Mafakher parks are in the second and third ranks, respectively.The aim of this study is to evaluate the health, safety and environment of parks and ranking the effective indices in the management of health, safety and environment in Rasht based on their importance. At first, the effective indices including 9 safety indices, 6 health indices and 6 environmental indices, were prepared in the form of a questionnaire. The questionnaires were completed with interviews with experts in the field of management and design of parks and green spaces. Finally, the indices were ranked based on parks using the TOPSIS method. The results showed that in general, the women's park was ranked first in terms of safety indices, Tohid Park was ranked first in terms of health indices and Mafakher Park was ranked first in terms of environmental indices. The total ranking of parks in Rasht based on safety, health and environmental indices showed that the women's park is in the first rank, Tohid and Mafakher parks are in the second and third ranks, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Safety
  • Environment
  • Park
  • TOPSIS Method