تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول گرادیان چرایی دام (مطالعه موردی: ‌شوره‌زارهای اینچه، استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری، گروه مدیریت مرتع، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مرتع، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

چکیده

به منظور بررسی تأثیر گرادیان چرایی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع اینچه‌شوره‌زار استان گلستان خصوصیات خاک شامل پتاسیم، ماده آلی، کلسیم، منیزیم، کربنات کلسیم، هدایت الکتریکی، وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، میانگین وزنی قطر ذرات، درصد رطوبت اشباع و درصد ذرات خاک در فواصل 50 و 150 و 350 و 650 و 1050 متری از آغل اندازه‌گیری شد. نمونه‌برداری از خاک به صورت تصادفی سیستماتیک از عمق 0-15 سانتی‌متری انجام شد و پس از انجام آزمایش‌ها برای آنالیز داده‌ها از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و برای مقایسه میانگین‌ها در سایت‌های پنج‌گانه از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که شدّت چرا بر برخی خصوصیات تأثیرگذار بوده به طوری که با دور شدن از آغل کربن آلی خاک افزایش یافت اما مجداً کاهش پیدا کرد. درصد رطوبت اشباع و منیزیم نیز از همین روند تبعیت کرد اما کلسیم و درصد ذرات سیلت روند عکس داشت و با دور شدن از آغل کاهش و سپس افزایش یافت. همچنین پتاسیم، آهک، پایداری خاکدانه‌ها، وزن مخصوص ظاهری، شن، رس و هدایت الکتریکی در سایت‌های پنج‌گانه اختلاف معنی‌داری نشان ندادند. این نتایج نشان می‌دهد خاک در شدّت‌های چرای متوسط بهترین وضعیت را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in soil physiochemical properties in grazing gradient (Case Study: Incheh saltlands, Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Sharifian Bahraman 1
  • Elahe Sadat Hosseini 2
  • Esmaeil Sheidai Karkaj 3
  • Hamid Siroosi 1
1 PhD, Range Management Sciences, Rangeland and Watershed Management Department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 MSc, Range Management Sciences Faculty, Rangeland and Watershed Management Department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Assistant Professor, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia
چکیده [English]

To assess the effect of grazing gradient on some soil physiochemical properties in Incheh rangelands of Golestan province, soil properties such as potassium, organic matter, calcium, magnesium, calcium carbonate, electrical conductivity, bulk density, porosity, weighted mean particle diameter, saturation percentage and the percentage of soil particles at 50, 150, 350, 650 and 1050 meters was measured in the vicinity of pen. Systematic random sampling of soil from 0-15 cm depth was conducted and after soil characteristics measurement in laboratory, ANOVA test was used for data analysis and Duncan test was used for comparison of mean in five sites. Result showed that grazing intensity had an impact on some properties where soil organic carbon was increased, however, it was reduced again in the middle of grazing gradient. Moisture saturation percentage and magnesium followed the same trend, however, calcium and silt showed the reverse trend. As well as potassium, lime, aggregate stability, bulk density, sand, clay and electrical conductivity showed no significant difference in five sites. These factors indicate that soil in moderate grazing has the best condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “grazing intensity”
  • “grazing management”
  • “rangeland restoration”
  • “soil health”
  • “soil texture”