ارزیابی ریسک بهداشتی غلظت BTEX پمپ بنزین های دارای سیستم جمع کننده ی بخارات بر روی پرسنل شاغل درشهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد نجف آباد

2 گروه مهندسی شیمی HSE، دانشکده مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

مطالعه ی حاضر با هدف اندازه گیری غلظت ترکیبات BTEX درپمپ بنزین های دارای VRU ، مقایسه سلامت پرسنل شاغل در پمپ بنزین های دارای این سیستم VRU وفاقد آن، ارزیابی ریسک بهداشتی و ریسک سرطان زایی وغیر سرطانزایی BTEX ،درشهر اصفهان انجام شد. مطابق دستورالعمل NIOSH1501، از روش نمونه برداری اکتیو استفاده شد ، نمونه ها توسط پمپ نمونه بردارفردی جمع آوری و از جاذب زغال فعال استفاده شد و در نهایت نمونه ها به مدت 75دقیقه جمع‌آوری شدند. ترکیبات BTEX توسط حلال دی ‌سولفید کربن استخراج گردید و به وسیله دستگاه گازکروماتوگرافی شعله ای یونی مورد سنجش قرار گرفت. مقادیر BTEXدرکلیه ی جایگاه های سوخت کمتر ازحد مجاز مواجهه بود. سطح معنی داری در پارامترهای خونی کمتر از 0.05 ، ریسک سرطان زایی بنزن در کلیه موارد وجایگاه ها پایین تر از مقدارمجاز و ریسک غیرسرطان زایی کوچکتر از 1 محاسبه شد.

کلمات کلیدی
" ارزیابی ریسک بهداشتی" ، " پمپ بنزین VRU" ، ""BTEX

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health risk assessment of BTEX concentration of Gasoline stations with vapor collection system on Workers in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Azadeh Hasanpour 1
  • farham aminshrei 2
1 Najaf abad University
2 Department of Chemical Engineering Health, safety & Enironment, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

مطالعه ی حاضر با هدف اندازه گیری غلظت ترکیبات BTEX درپمپ بنزین های دارای VRU ، مقایسه سلامت پرسنل شاغل در پمپ بنزین های دارای این سیستم VRU وفاقد آن، ارزیابی ریسک بهداشتی و ریسک سرطان زایی وغیر سرطانزایی BTEX ،درشهر اصفهان انجام شد. مطابق دستورالعمل NIOSH1501، از روش نمونه برداری اکتیو استفاده شد ، نمونه ها توسط پمپ نمونه بردارفردی جمع آوری و از جاذب زغال فعال استفاده شد و در نهایت نمونه ها به مدت 75دقیقه جمع‌آوری شدند. ترکیبات BTEX توسط حلال دی ‌سولفید کربن استخراج گردید و به وسیله دستگاه گازکروماتوگرافی شعله ای یونی مورد سنجش قرار گرفت. مقادیر BTEXدرکلیه ی جایگاه های سوخت کمتر ازحد مجاز مواجهه بود. سطح معنی داری در پارامترهای خونی کمتر از 0.05 ، ریسک سرطان زایی بنزن در کلیه موارد وجایگاه ها پایین تر از مقدارمجاز و ریسک غیرسرطان زایی کوچکتر از 1 محاسبه شد.

کلمات کلیدی
" ارزیابی ریسک بهداشتی" ، " پمپ بنزین VRU" ، ""BTEX

مطالعه ی حاضر با هدف اندازه گیری غلظت ترکیبات BTEX درپمپ بنزین های دارای VRU ، مقایسه سلامت پرسنل شاغل در پمپ بنزین های دارای این سیستم VRU وفاقد آن، ارزیابی ریسک بهداشتی و ریسک سرطان زایی وغیر سرطانزایی BTEX ،درشهر اصفهان انجام شد. مطابق دستورالعمل NIOSH1501، از روش نمونه برداری اکتیو استفاده شد ، نمونه ها توسط پمپ نمونه بردارفردی جمع آوری و از جاذب زغال فعال استفاده شد و در نهایت نمونه ها به مدت 75دقیقه جمع‌آوری شدند. ترکیبات BTEX توسط حلال دی ‌سولفید کربن استخراج گردید و به وسیله دستگاه گازکروماتوگرافی شعله ای یونی مورد سنجش قرار گرفت. مقادیر BTEXدرکلیه ی جایگاه های سوخت کمتر ازحد مجاز مواجهه بود. سطح معنی داری در پارامترهای خونی کمتر از 0.05 ، ریسک سرطان زایی بنزن در کلیه موارد وجایگاه ها پایین تر از مقدارمجاز و ریسک غیرسرطان زایی کوچکتر از 1 محاسبه شد.

کلمات کلیدی
" ارزیابی ریسک بهداشتی" ، " پمپ بنزین VRU" ، ""BTEX

مطالعه ی حاضر با هدف اندازه گیری غلظت ترکیبات BTEX درپمپ بنزین های دارای VRU ، مقایسه سلامت پرسنل شاغل در پمپ بنزین های دارای این سیستم VRU وفاقد آن، ارزیابی ریسک بهداشتی و ریسک سرطان زایی وغیر سرطانزایی BTEX ،درشهر اصفهان انجام شد. مطابق دستورالعمل NIOSH1501، از روش نمونه برداری اکتیو استفاده شد ، نمونه ها توسط پمپ نمونه بردارفردی جمع آوری و از جاذب زغال فعال استفاده شد و در نهایت نمونه ها به مدت 75دقیقه جمع‌آوری شدند. ترکیبات BTEX توسط حلال دی ‌سولفید کربن استخراج گردید و به وسیله دستگاه گازکروماتوگرافی شعله ای یونی مورد سنجش قرار گرفت. مقادیر BTEXدرکلیه ی جایگاه های سوخت کمتر ازحد مجاز مواجهه بود. سطح معنی داری در پارامترهای خونی کمتر از 0.05 ، ریسک سرطان زایی بنزن در کلیه موارد وجایگاه ها پایین تر از مقدارمجاز و ریسک غیرسرطان زایی کوچکتر از 1 محاسبه شد.

کلمات کلیدی
" ارزیابی ریسک بهداشتی" ، " پمپ بنزین VRU" ، ""BTEX

The aim of this study was to measure the concentration of BTEX compounds in gas stations with VRU, to compare the health of personnel working in gas stations with and without VRU system, to evaluate the health risk and carcinogenic and non-carcinogenic risk of BTEX in Isfahan. According to NIOSH1501 instructions, active sampling method was used, samples were collected by individual sampling pump and activated carbon adsorbent was used and finally the samples were collected for 75 minutes. BTEX compounds were extracted with carbon disulfide solvent and assayed by ion flame gas chromatography. BTEX values were lower than the maximum exposure in all fuel stations. Significance level in blood parameters less than 0.05, benzene carcinogenic risk in all cases and sites was lower than the allowable value and non-carcinogenic risk less than 1 was calculated.Keywords
"Health Risk Assessment"," VRU Gas Station "," BTEX

The aim of this study was to measure the concentration of BTEX compounds in gas stations with VRU, to compare the health of personnel working in gas stations with and without VRU system, to evaluate the health risk and carcinogenic and non-carcinogenic risk of BTEX in Isfahan. According to NIOSH1501 instructions, active sampling method was used, samples were collected by individual sampling pump and activated carbon adsorbent was used and finally the samples were collected for 75 minutes. BTEX compounds were extracted with carbon disulfide solvent and assayed by ion flame gas chromatography. BTEX values were lower than the maximum exposure in all fuel stations. Significance level in blood parameters less than 0.05, benzene carcinogenic risk in all cases and sites was lower than the allowable value and non-carcinogenic risk less than 1 was calculated.Keywords
"Health Risk Assessment"," VRU Gas Station "," BTEX

The aim of this study was to measure the concentration of BTEX compounds in gas stations with VRU, to compare the health of personnel working in gas stations with and without VRU system, to evaluate the health risk and carcinogenic and non-carcinogenic risk of BTEX in Isfahan. According to NIOSH1501 instructions, active sampling method was used, samples were collected by individual sampling pump and activated carbon adsorbent was used and finally the samples were collected for 75 minutes. BTEX compounds were extracted with carbon disulfide solvent and assayed by ion flame gas chromatography. BTEX values were lower than the maximum exposure in all fuel stations. Significance level in blood parameters less than 0.05, benzene carcinogenic risk in all cases and sites was lower than the allowable value and non-carcinogenic risk less than 1 was calculated.Keywords
"Health Risk Assessment"," VRU Gas Station "," BTEX

The aim of this study was to measure the concentration of BTEX compounds in gas stations with VRU, to compare the health of personnel working in gas stations with and without VRU system, to evaluate the health risk and carcinogenic and non-carcinogenic risk of BTEX in Isfahan. According to NIOSH1501 instructions, active sampling method was used, samples were collected by individual sampling pump and activated carbon adsorbent was used and finally the samples were collected for 75 minutes. BTEX compounds were extracted with carbon disulfide solvent and assayed by ion flame gas chromatography. BTEX values were lower than the maximum exposure in all fuel stations. Significance level in blood parameters less than 0.05, benzene carcinogenic risk in all cases and sites was lower than the allowable value and non-carcinogenic risk less than 1 was calculated.Keywords
"Health Risk Assessment"," VRU Gas Station "," BTEX

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Health Risk Assessment"
  • " VRU Gas Station "
  • " BTEX