ارزیابی محیط‌زیستی تالاب بین‌المللی امیرکلایه به روش SWOT با رویکرد زیست‌بومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

2 پژوهشکده محیط زیست

چکیده

تالاب‌ امیرکلایه یکی از سه تالاب بین‌المللی استان گیلان می‌باشد که توسط کنوانسیون رامسر ثبت بین‌المللی شده و به عنوان پناگاه حیات وحش مدیریت می‌شود. هدف این پژوهش ارزیابی توانمندی‌ها و تنگناهای تالاب‌امیر‌کلایه و ارائة راهبردهای مدیریتی بر اساس نتایج حاصل از تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی بود. در این پژوهش ابتدا مولفه‌های قوت و ضعف موجود و نیز فرصت‌ها و تهدیداتی که تالاب با آنها مواجه است به کمک مدلSWOTشناسایی و رتبه‌بندی شده سپس راهبردهای مناسب بر اساس این عوامل تدوین و به روش QSPMرتبه بندی شدند. زیستگاه غنی، تنوع گونه‌ای بالاوقابلیت پرنده‌نگری مولفه‌های ‌اصلی قـوت، آلودگی تالاب به کود و سموم، شکار و صید، تصرف اراضی و تغییرکاربری از مولفه‌های ‌اصلی ضعف، بین‌المللی بودن و جذب سرمایه‌های خارجی، قوانین و برنامه مدیریت‌زیست بومی و حقابه‌ زیست‌محیطی مولفه‌های ‌اصلی فرصت و در نهایت عدم اجرای برنامه مدیریت‌جامع و تامین حقابه زیست محیطی و تغذیه‌گرایی مولفه‌های ‌اصلی تهدید تالاب‌امیر‌کلایه بودند. رتبه بندی راهبردها نشان داد که اجرای برنامه جامع زیست بومی می-تواند گامی موثر در توسعه پایدار تالاب امیرکلایه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental assessment of Amirkelayeh International Wetland by SWOT method with ecosystem integrated management plan approach

نویسندگان [English]

  • mokarram ravanbakhsh 1
  • Niloofar Abedinzadeh 1
  • Maryam Haghighi 2
1 Environmental Research Institute, Academic Center for Education, Cultural Research (ACECR), Rasht, IRAN
2 Member of Research Board of Environmental Research Institute
چکیده [English]

Amirkelayeh Wetland is one of the three international wetlands in Giulan province, which is registered by the Ramsar Convention and is managed as a Wildlife refuge.The purpose of this study was a comprehensive evaluation of the capabilities and problems of Amirkelayeh wetland based on the results of ecosystem integrated management plan. In this research, first, strengths and weaknesses as well as the opportunities and threats are identified using the SWOT model. Then, appropriate strategies were developed based on these factors and ranked by QSPM method. Rich habitat, high species diversity, and bird watching ability were the main components of strength. Wetland pollution, hunting and trapping, and land-use changes were the main components of weakness.The opportunities consisted of international fund, laws, management plan and environmental flow requirements. Non-implementation ecosystem integrated management plan and environmental flow requirements also eutrophication were the main threats components. ranking of strategies showed the implementation of ecosystem integrated management plan can be an effective step in Amirkalayeh wetland sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amirkelayeh Wetland”
  • “SWOT”
  • “The ecosystem integrated management plan”