نویسنده = منصور راسخ
بررسی میزان کربوهیدرات سیب زمینی در زمان برداشت

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8223-8228

10.22034/jess.2023.409312.2095

منصور راسخ؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


طبقه بندی سه رقم بذر ذرت با استفاده از تکنیک پردازش تصویر

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7295-7304

10.22034/jess.2022.318510.1694

منصور راسخ؛ فریبا علی محمدی سراب؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ ولی رسولی شربیانی؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ حامد کرمی


بررسی میزان قند ارقام مختلف سیب زمینی در حین برداشت

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7431-7436

10.22034/jess.2022.359934.1862

منصور راسخ؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


بررسی تغییرات چقرمگی سیب زمینی در دوره انبارمانی

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7080-7086

10.22034/jess.2022.361166.1869

منصور راسخ؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی