کلیدواژه‌ها = "رسوب"
مطالعه غلظت فلزات سنگین در رسوب و پساب اطراف رودخانه تمبی در مسجدسلیمان، خوزستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6183-6190

10.22034/jess.2022.366621.1894

مرضیه نوروزی؛ صدیقه بطالبلوئی؛ حکیمه امانی پور


بررسی اثرجزر و مد بر فرایند رسوب گذاری در اسکله شماره 38 بندر امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1832-1841

تاجماه دهدشتی؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد فیاض محمدی