بررسی اثرجزر و مد بر فرایند رسوب گذاری در اسکله شماره 38 بندر امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا

2 استاد یار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- گروه فیزیک دریا

3 ، استاد یار فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

چکیده

پدیده انتقال رسوب یکی از مهمترین فرآیندهای ساحلی است که عمده عوامل محیطی موثر در ارتباط با آن شامل امواج، جریان‌ها، بادها و تغییر محیط سواحل توسط انسان است. در این تحقیق جریانهای جزرومدی و اثر آن‌ها بر انتقال رسوب در اسکله 38 بندر امام مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور دو ایستگاه جهت اندازه گیری پارامترهای مختلف از جمله غلظت رسوب به فاصله 2 کیلومتر در محدود مورد مطالعه انتخاب و طی دو دوره‌ی مهکشند و کهکشند اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشینه غلظت میانگین رسوب هنگام مهکشند در ایستگاه اول kg/m3 42/0 و کمینه مقدار آن kg/m3 18/0 است و در ایستگاه دوم بیشینه میانگین غلظت kg/m343/0 و کمینه مقدار آن kg/m31/0 است و همچنین در هنگام کهکشند بیشینه غلظت میانگین رسوب در ایستگاه اول kg/m3 37/0 و کمینه غلظت میانگین رسوب تقریباٌ kg/m3 2/0 و در ایستگاه دوم بیشینه غلظت میانگین رسوب kg/m3 4/0 و کمینه آن kg/m3135/0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Of The Impact Of Tidal Effects On The Sedimentation Process On The Dock Of Number 38 Bandar Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Tajmah Dehdashti 1
  • amir ashtarilarki 2
  • Mohammad Fayyaz Mohammadi 3
1 Master of Science in Marine Physics, Khorramshahr University of Science and Technology - Ocean Sciences Faculty
2 Assistant Professor of Khorramshahr University of Science and Technology- Department of Sea Physics
3 professor of marine physics, Khorramshahr University of Science and Technology
چکیده [English]

sediment transport is one of the most important coastal processes that most effective environmental factors in relation to it include waves , flows , winds , and changes of the coast environment by man . in this study, the tidal currents and their effect on sediment transport on the dock of 38 Bandar Imam were studied. for this purpose, two stations were selected to measure different parameters such as sediment concentration at 2 km distance in the study area and was measured in two periods of spring and neep. the results showed that the maximum mean sediment concentration (Mmsc) at the first station in spring was 0.42 kg/m3 and the minimum value (mv) was 0.18 kg/m3 and at the second station the Mmsc was 0.43 kg/m3 and the mv was 0.1 kg/m3. also in neep the Mmsc at the first station was 0.37 kg/m3 and the mv was approximately 0.2 kg/m3. at the second station Mmsc was 0.4 kg/m3 and the mv was 0.135 kg/m3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Tide”
  • “sediment”
  • “dock of 38 Bandar Imam”
  • “spring”
  • “neep”