دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1398 
تاثیر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران.

صفحه 1614-1622

محسن صالحی کمرودی؛ اسمعیل ابونوری