تصمیم گیری در مورد گزینه‌های بهبود محیط زیست در فرآیند رنگ‌آمیزی به روش AHP/TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید - دانشگاه آزاد اسلامی کرمان واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

4 دانشجو دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف این پژوهش تصمیم گیری در مورد گزینه‌های بهبود محیط زیست در فرایند رنگ آمیزی به روشAHP/TOPSIS است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش، تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش، 10 نفر از از افراد آشنا به فرآیند رنگ آمیزی محیط زیست بوده اند.با میانگین هندسی یک پرسشنامه واحد بدست آمد.در این راستا ابتدا گزینه‌های بهبود محیط زیست درفرآیند رنگ آمیزی از مطالعات کتابخانه ای،شبکه اینترنت، پایگاه‌های داده علمی، مقالات علمی، کتب لاتین بدست آمده اند.سپس داده‌های مورد نیاز جهت مقایسات زوجی در جداول AHP ساخته شده از روش میدانی جمع آوری شدند. مسئله برآورد، به صورت یک مدل تصمیم گیری چندشاخصه، فرمول بندی شد و با استفاده از یک روش ترکیبی از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) و روش تکنیک اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) حل شد و گزینه‌ها اولویت بندی شدند که عبارتند از،استفاده از رنگ‌های پودری در اولویت اول، استفاده از رزین‌های جدید ساخته شده از گیاهان در اولویت دوم،روش‌های جدید عمل آوری پوشش‌ها در اولویت سوم، استفاده از ترکیبات خشک کن جدید بجای کبالت در اولویت چهارم و استفاده از رنگ‌های پایه آب بجای پایه حلال در اولویت پنجم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deciding on environmental improvement options in the Staining process By Method AHP / TOPSIS

نویسندگان [English]

  • mohamed hossine Asia 1
  • Sepideh Khooshab 2
  • Pouria Farahgol 3
  • Matineh moghaddam 4
1 Master of Industrial Management, Production Trend - Islamic Azad University, Kerman Branch of Science and Research
2 M.Sc., Department of Industrial Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran
3 M.Sc., Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Fars, Iran
4 PhD Student of Business Management, Payam Noor University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this research was to evaluate options for improving the environment in the staining process is AHP/TOPSIS. The purpose of the present study and in terms of methodology. The population of the study, 10 people were familiar with the coloring process environment. With an average unit after Geometric a questionnaire was obtained. In this regard, the process of coloring options for improving the environment of studies, library, Internet, scientific databases, scientific literature, latin literature were obtained. Then the required data for paired comparisons in tables made of AHP been collected. It is estimated, for a multi-criteria decision-making models, was formulated and using a combination of analytic hierarchy process (AHP) and prioritization techniques based on similarity to ideal solution (TOPSIS) was solved and prioritize options that include Azkh, the use of powder coatings in the first place, the new resins made from plants the second priority, third priority of new methods of curing coatings, the use of new compounds instead of Cobalt dryer in the fourth priority, and using water-based dyes were used for a solvent in the fifth priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Environment”
  • “AHP”
  • “TOPSIS”
  • “paint”
  • “radiation VOC”