تأثیر استفاده از اینترنت بر انتشار گاز CO2 در کشورهای درحال‌توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری اقتصاد بخش عمومی

چکیده

اینترنت (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ICT) از کانال‌های متعددی می‌تواند آلودگی هوا را متأثر کند. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش استفاده از اینترنت و پر شدن شکاف دیجیتالی بین کشورهای در‌حال‌توسعه و توسعه‌یافته، بر انتشار گاز گلخانه‌ای CO2 در کشورهای در‌حال‌توسعه اثر می‌گذارد؟ برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل‌های هم‌جمعی داده‌های پانلی و برآوردگر اثرات ثابت (FE) و هم‌چنین اطلاعات و داده‌های آماری 30 کشور درحال‌توسعه (شامل ایران) استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، استفاده از اینترنت تأثیر مثبت و معناداری بر آلودگی هوا داشته است، اما شدت این اثرگذاری ناچیز است. به‌گونه‌ای که با 10 درصد افزایش تعداد کاربران اینترنت (در هر 100 نفر)، در بلندمدت میزان انتشار گاز CO2 در کشورهای مورد مطالعه کمتر از 01/0 درصد افزایش خواهد یافت. بر این اساس می‌توان گفت که استفاده از اینترنت، تهدیدی جدی برای آلودگی هوا در کشورهای درحال‌توسعه محسوب نمی‌شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی، سرانه مصرف انرژی، شدت تجارت و توسعه بازار پول، اثر مثبت و معنادار بر انتشار گاز CO2 در کشورهای مورد مطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Internet Usage on CO2 Emissions in Developing Countries

نویسنده [English]

  • abolghasem golkhandan
phd in public sector economics
چکیده [English]

Internet (as one of the most important indicators of ICT) from several channels can affect the air pollution. Accordingly, the main purpose of this paper is to answer the question of whether increasing Internet usage and filling the digital divide between developing and developing countries will affect CO2 emissions in developing countries? In order to achieve this purpos, have been used panel data analysis and fixed effects estimator (FE) and information and statistical data of 30 developing countries (including Iran). The findings of this study indicate that Internet usage has a positive and significant impact on air pollution, but the severity of this effect is negligible. In the long run, with 10 percent increase in the number of Internet users (per 100 people) CO2 emissions will increase by less than 0.01 percent in the studied countries. On this basis, it can be said that Internet usage is not a serious threat for air pollution in developing countries. Based on the results, economic growth, per capita energy consumption, trade intensity and development of market money, have a significant and positive effect on CO2 emissions in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Internet”
  • “Air Pollution”
  • “Fixed Effects”
  • “Developing Countries”