ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در آزمایشگاه شیمی دانشگاه نجف‌آباد به روش FMEA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت HSE, دانشکده مواد،دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد،نجف اباد،ایران

2 گروه محیط زیست و HSE دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در آزمایشگاه دانشگاه نجف‌آباد به روش FMEA انجام شده است. برای دستیابی به هدف، عوامل ریسک‌ موجود در آزمایشگاه دانشگاه نجف‌آباد، با کمک روش FMEA مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفت. برآورد عوامل ریسک به‌وسیله جمع‌آوری اطلاعات از گروه کاری متشکل از ده نفر از افراد متخصص و باتجربه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد که شامل اساتید و مسئولین آزمایشگاه صورت پذیرفت. طبق نتایج ارائه شده، تست یدوفرم و سنتز دی بنزال استون به عنوان پرخطرترین فعالیت‌ها از نظر تاثیرات مخرب بر سلامت و بهداشت شناسایی شدند. تجزیه کیفی برخی از آنیون ها در جایگاه دوم و آنالیز عنصری در جایگاه سوم قرار گرفتند. تجزیه کیفی برخی از آنیون ها به عنوان مهم ترین ریسک از لحاظ مخاطرات ایمنی شناخته شد. سپس سنتز دی بنزال استون در جایگاه دوم و پرمنگانومتری بعنوان سومین ریسک پرخطر در این دسته شناخته شناخته شدند. سپس سنتز آدپیک اسید در جایگاه دوم و تجزیه کاتیون های گروه V در جایگاه سوم بعنوان مهم‌ترین ریسک‌ها از لحاظ مخاطرات زیست‌محیطی پس از سنتز متیل سالیسیالت شناخته شدند. سنتز متیل سالیسیالت بعنوان مهم‌ترین ریسک در هر سه بعد مخاطرات ایمنی، بهداشت و سلامت و محیط زیست شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health, safety and environment risk assessment in chemical laboratory of Najafabad University by FMEA method

نویسندگان [English]

  • neda ahmadi balotaki 1
  • Nastaran Mollazadeh 2
1 HSE Management ,department of material engineering ,Islamic Azad University Najafabad Branch, Najaf Abad, Iran
2 Environment and HSE, faculty of material engineering, Islamic Azad University, branch of Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of assessing the health, safety and environmental risks of the Najafabad University Laboratory through the FMEA method. To achieve the goal, the risk factors at the University of Najafabad University were evaluated and analyzed using the FMEA methodology. Estimation of risk factors was carried out by collecting information from a working group of ten experts and experts from Islamic Azad University of Najafabad, which included professors and laboratory officials. According to the results, iodoform and benzyol acetone synthesis were identified as the most hazardous activities in terms of harmful effects on health and health. Qualitative analysis of some anions in the second place and elemental analysis were in the third place. Qualitative analysis of some of the anions was identified as the most important safety hazard. Then, the synthesis of diphenazole acetone in the second place and pregangrometry as the third most dangerous risk in this category were known. Then, adipic acid synthesis in the second place and decomposition of cations of group V in third place were considered as the most important risks in terms of environmental hazards after methyl salicylate synthesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Safety
  • Environment
  • Laboratory
  • FMEA Method