چارچوب برنامه های راهبردی – عملیاتی مدیریت منظر خیابان های شهری (مطالعه موردی: خیابان امیرکبیر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 art faculty

2 دانشجوی ارشد معماری منظر/ تربیت مدرس

چکیده

هدف این مطالعه، تدوین چارچوبی برای مدیریت و ساماندهی منظر خیابان شهری به طور عام و خیابان شهری منطقه بیست و دو تهران به صورت خاص است. پس از تدوین اهداف و راهبردهای کلان بر اساس اسناد فرادست و نظرات ذی‌نفعان معیارهای مطلوبیت خیابان‌های شهری تدوین و در راستای دستیابی به آنها راهکارهای عملیاتی تدوین شده‌است. شاخص‌های مدیریت منظر شهری در این مطالعه بر اساس ابعاد نظریه منظر پایدار و با توجه به ماهیت خیابان شهری استخراج شده‌است. روش تحقیق این مطالعه، توصیفی و تحلیلی و پیمایش با ابزارهای مصاحبه و مشاهدات و برداشت‌های میدانی است. مطالعه موردی، خیابان امیرکبیر در منطقه بیست و دو تهران می‌باشد. خروجی و نتایج این مطالعه منجر به تدوین راهکارهایی در ابعاد کالبدی، فضایی، فعالیتی، معنایی و بومی- سرزمینی و با توجه به‌عناصر ثابت، نیمه‌ثابت و متحرک، عناصر نرم و سخت، ساختمان‌های ساخته‌شده و در حال ساخت شده است.
کلمات کلیدی
" خیابان های شهری"، "برنامه راهبردی و عملیاتی " ، "کالبد"، "فضا"،" فعالیت "،" معنا و بوم "

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic-Operational Strategic Plans for Urban Street Landscape Management(Case Study: Amirkabir St. Tehran)

نویسندگان [English]

  • mansour yeganeh 1
  • kamyab kiyani 2
1 gisha birdge
2 Tmu/ Tehran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to develop a framework for managing and organizing the urban street landscape in general and the urban street of the twenty-second region of Tehran in particular. After formulating the goals and strategies based on the documents and the opinions of the stakeholders, the criteria for the utility of urban streets are formulated and in order to achieve them, operational strategies have been developed. Urban Landscape Management Indicators in this study have been extracted based on the dimensions of sustainable landscape theory and according to the nature of urban streets. The research method of this study is descriptive and analytical and scrolling with interviewing tools and observations and field observations. Case study, Amir Kabir Street, in the twenty-two district of Tehran. The outcomes and results of this study lead to the formulation of solutions in the physical, spatial, operational, semantic and native-territorial dimensions, and with regard to the fixed, semi-stable and moving elements, soft and hard elements, and constructed and Keywords
"Urban streets", "Strategic and operational program", "Body", "Space", "Activity", "Meaning and canvas"

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Urban streets"
  • "Strategic and operational program"
  • "Body"
  • "Space"