اثرات نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم و اسانس دارچین بر ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی فیلم‌های نانوبیوکامپوزیت بر پایه نشاسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو، ایران

3 پیام نور

چکیده

نگرانیهای زیست محیطی باعث استفاده از جایگزینهای زیست تخریب‌پذیر از منابع تجدیدپذیر شده است. استفاده از اسانس دارچین و فعالیت ضدمیکروبی آن در تولید فیلمهای نانوکامپوزیت بر پایه نشاسته مدنظر می‌باشد. استحکام کششی نهایی و کرنش تا نقطه شکست، نفوذپذیری نسبت به بخار آب، جذب رطوبت، حلالیت در آب و ویژگی‌های حرارتی مطالعه شد. با افزودن اسانس دارچین در فیلم‌های TiO2، کرنش تا نقطه شکست به‌طور معنی‌داری کاهش و میزان استحکام کششی افزایش یافت. افزودن همزمان اسانس دارچین و نانو ذرهTiO2، نفوذپذیری نسبت به بخار‌آب در فیلم‌های نانوبیوکامپوزیتی را کاهش داد. نتایج آزمون جذب رطوبت، کاهش میزان جذب رطوبت فیلم‌های نانوکامپوزیتی را تایید کرد. در فیلم‌های حاوی 5% اسانس دارچین، با افزودن نانوذرۀ TiO2 ، میزان جذب بخارآب کاهش یافت. اثر هم‌افزایی اسانس دارچین با TiO2 منجر به کاهش حلالیت در آب فیلم‌ها شد. افزودن هم‌زمان TiO2 و اسانس دارچین ویژگی-های مکانیکی و بازدارندگی را بهبود داد. با افزایش TiO2 و اسانس دارچین میزان جذب رطوبت، حلالیت و نفوذپذیری کاهش یافت. TiO2 باعث افزایش بازدارندگی فیلم‌های نشاسته می‌شود. با افزایش TiO2 میزان جذب رطوبت، WVP و حلالیت کاهش و درجه زاویه تماس افزایش یافت. پس خواص عملکردی فیلمهای نشاسته را می‌توان با افزودن توأم CEO و TiO2 بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of titanium dioxide nanocomposite and cinnamon extract on physicochemical and antimicrobial properties of Films nanobio-composites based on starch

نویسندگان [English]

  • shahriar saeidian 1
  • sepideh noori 2
  • nabi khalili aghdam 3
1 payame noor university
2 M.S of Biochemistry, Medical Science, Iran
3 payame noor
چکیده [English]

Environmental concerns make interest in the use of biodegradable alternatives from renewable sources. The use of cinnamon essential oil and its antimicrobial activity in the production of starch-based nanocomposite films is considered. By adding cinnamon essential oil in TiO2 films, the strain to the breaking point significantly decreased and the tensile strength increased. By simultaneously adding cinnamon essential oil and TiO2 nanoparticles, the permeability to water vapor in nanocomposite films is strongly reduced. The results of moisture absorption test confirmed the decrease of moisture absorption of nanocomposite films. In films containing 5% cinnamon essential oil, the amount of water absorption decreased by adding TiO2 nanoparticles. The synergistic effect of cyanide essential oil with Tio2 resulted in a sharp decrease in solubility in water films.Simultaneous addition of TiO2 and cinnamon has improved mechanical properties and deterioration. With increasing content of TiO2 and cinnamon, moisture absorption, solubility and permeability decreased. Also, TiO2 increased the inhibitory properties of starch films, with the increase of TiO2 concentration decreasing the moisture absorption, WVP and solubility and increasing the angle of contact. The research findings indicated that the functional properties of starch films can be improved by adding the combined CEO and TiO2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Starch
  • CEO
  • TiO2
  • Nano composite
  • Biodegradable