تاثیر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز

2 استاد و مدیر گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان

چکیده

تغییر اقلیم از مسائل مهم کنونی اقتصاد جهانی است. این پدیده می‌تواند آثار مهمی روی اقتصاد ایران داشته باشد. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی روی سطح درآمد و رشد درآمد در ایران است. بدین منظور، از داده‌های پانل 31 استان در دوره 93-1379 استفاده می‌شود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد کاهش بارندگی و افزایش دما موجب کاهش سطح درآمد ملی می‌شود. همچنین نوسانات فضایی و فصلی بارش می‌تواند رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد.
تغییر اقلیم از مسائل مهم کنونی اقتصاد جهانی است. این پدیده می‌تواند آثار مهمی روی اقتصاد ایران داشته باشد. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی روی سطح درآمد و رشد درآمد در ایران است. بدین منظور، از داده‌های پانل 31 استان در دوره 93-1379 استفاده می‌شود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد کاهش بارندگی و افزایش دما موجب کاهش سطح درآمد ملی می‌شود. همچنین نوسانات فضایی و فصلی بارش می‌تواند رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Climate Change on Iranian Economic Growth.

نویسندگان [English]

  • Mohsen Salehi Komroudi 1
  • Esmaiel Abounoori 2
1 PhD in Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Prof in Economics, Faculty of Economics and Managemant, University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

Climate change is an important problem in the world economy. This phenomenon can have an important impact on Iranian economic growth. Therefore, the aim of this study is to examine the impact of climate variables on income level and income growth in Iran. For this purpose, the panel data of 31 provinces on during 1379-1393 (2000-2014) is used. The results of the study show the decrease of precipitation and the increase of temperature cause to reduce national income level. Also, spatial and seasonal fluctuations of precipitation can reduce economic growth. Climate change is an important problem in the world economy. This phenomenon can have an important impact on Iranian economic growth. Therefore, the aim of this study is to examine the impact of climate variables on income level and income growth in Iran. For this purpose, the panel data of 31 provinces on during 1379-1393 (2000-2014) is used. The results of the study show the decrease of precipitation and the increase of temperature cause to reduce national income level. Also, spatial and seasonal fluctuations of precipitation can reduce economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Gross Domestic Production
  • Panel Data
  • Rainfall
  • Temperature