بررسی تولید بیوگاز از پسماندهای گیاهی و حیوانی( مطالعه موردی کمپ گردشگری کوره گز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران

2 مدیرگروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران.

چکیده

بنابراین هدف از پژوهش حاضربررسی تولید بیوگاز از پسماندهای گیاهی و حیوانی کمپ گردشگری کوره گز در میانه جنوبی دشت کویر بود. برای این منظور خوراک ورودی هاضم به صورت نمونه برداری بر اساس نمونه تصادفی انتخاب شده از ضایعات زباله تر (عمدتاً ترکیبات سبزیجات و صیفی جات) و ضایعات و فضولات حیوانی انتخاب شد. نمونه‌ها در پنج مرحله بارگزاری گردیدند. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی، حجم متان و بیوگاز تولیدی اندازه گیری گردید. در طول این فرایند مقدار pH در حدود 8/5 تا 5/7 متغیر بود. در روزهای ابتدایی مقدار pH به تدریج رو به کاهش اندازه‌گیری شد و به طور تقریبی pH تا روز دهم محیط اسیدی و pH پایین اندازه گیری شد. منحنی‌های تولید گاز در تمام دوره 25 روزه بارگزاری‌ها افزایش گاز تا روز 15 بارگزاری را نشان داد و سپس پس از افزایش پیک تولید گاز از روز 15 بارگزاری تا پایان دوره فرایند کاهش تولید گاز مشاهده گردید که نمایش رسیدن سیستم به ثبات را نشان می‌دهد. در نتیجه می‌توان قضیه نیاز زمانی 15 روزه جهت فرایند کامل هضم در یک سیستم بی هوازی را مشاهده نمود که در روز 15 بارگزاری افزایش فعالیت باکتری های متان ساز را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Biogas Production from animal Manure and agrowaste (case study:Kureh gaz Camp)

نویسندگان [English]

  • omid mohamadalikhan 1
  • shahrzad khoramnejadian 2
1 Department of environment,Damavand branch, Islamic Azad University,Damavand, Iran
2 department of environment,damavand branch,islamic azad university,damavand,iran
چکیده [English]

the purpose of the present study was to determine the feasibility of energy production from animal and plant waste from the Kureh Gaz tourism camp located near the Mohammad Abad Kurah Gaz Village in the middle of the southern desert. For this purpose, feed intake of digestion was selected based on random sampling from waste garbage (mainly vegetable and vegetable compositions) and animal waste. Samples were loaded in five steps. Physical and chemical characteristics, volume of methane and produced biogas were measured. During this process, the pH value varied from about 5.8 to 7.5. In the early days, the pH value was gradually reduced, and the pH was measured to about 10 until the tenth day. The gas production curves for the entire 25-day delivery period showed an increase in gas up to 15 days, and then, after a peak increase in gas production from the 15th to the end of the cycle, we see the process of reducing the gas output, which shows the stability of the system. As a result, we can see the 15-day time requirement for the complete digestion process in an anaerobic system, which, on day 15, seeks to increase the activity of methane bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Biogas”
  • “Waste ”
  • “Digestor ”
  • “Koreh gaz”
  • “Animal manure”