بررسی مشخصات هیدروشیمیایی و تأثیر فعالیت‌های انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل بر اساس نقشه کاربری اراضی مستخرج از تکنیک سنجش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

3 گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده

افزایش جمعیت و گسترش فعالیت‌ها نقش بسزایی در افزایش آلودگی‌های منابع آب دارد. در این مطالعه کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل برای مصارف شرب و کشاورزی در سال‌های 1390 و 1395 بررسی شد. برای تهیه نقشه کاربری اراضی از تکنیک سنجش از دور و کدنویسی در گوگل ارث انجین استفاده شد. برای بررسی مصارف شرب از شاخص GWQI و برای مصارف کشاورزی از شاخص-های PI، %Na، RSC و SAR استفاده شد. براساس دیاگرام پایپر تیپ نمونه‌های آب Ca-HCO3 می‌باشد. نتایج نشان داد غلظت عناصر موجود در نمونه‌های آب زیرزمینی در سال 1395 نسبت به سال 1390 به جز نیترات و منیزیم تغییرات محسوسی نداشته است. در سال 1390، 29 درصد از نمونه‌ها مقادیر بالای نیترات داشته‌اند که این مقدار در سال 1395 به 41 درصد رسیده است. از نظر شاخص GWQI بیشتر نمونه‌ها در وضعیت مطلوب برای مصارف شرب قرار دارند. بررسی نقشه کاربری اراضی نشان داد در سال 1395 مناطق کشاورزی افزایش یافته است. لذا افزایش غلظت نیترات در سال 1395 با مصرف کودها در اراضی کشاورزی ارتباط دارد. منشأ بیشتر عناصری که در سال 1395 تغییرات محسوسی نداشته‌اند مربوط به جنس مواد سازنده آبخوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Hydrochemical Characteristics and Human activities Impact on Groundwater Quality of Ardabil Aquifer based on land use map prepared on remote sensing technique

نویسندگان [English]

  • Alireza Razavi-Dizaji 1
  • Seyed Abbas hosseini 2
  • Vahid Rezaverdinejad 3
  • Ahmad Sharafati 2
1 Ph.D. student, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 dept. of water eng. Urmia University
چکیده [English]

Increasing population and expansion of activities have a significant role in increasing the pollution of water resources. In this study, groundwater quality of Ardabil aquifer for drinking and agricultural uses was investigated in 2011 and 2016. To preparing the land use map, remote sensing technique and writing code in Google earth engine were used. The GWQI index was used for drinking uses and PI, %Na, RSC and SAR were used for agricultural uses. Based on piper diagram the type of water samples are Ca-HCO3. The results showed that the concentrations of the elements in groundwater samples were not significantly changed in 2016 compared to 2011 except for nitrate and magnesium. In 2011, 29% of the samples had high nitrate levels, which reached 41% in 2016. In terms of GWQI, most samples are in optimal condition for drinking. A survey of land use mapping showed that in 2016 the agricultural areas have increased. Therefore, increasing nitrate concentration in 1395 is associated with the use of fertilizers in agricultural lands. Most of the elements that did not change significantly in 1395 are related to the aquifer material.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Groundwater quality”
  • “Hydrochemical diagrams”
  • “Ardabil aquifer”
  • “Drinking uses”
  • “Agricultural uses”