ارزیابی کیفیت آب، آلودگی رسوبات رودخانه قره آغاج به فلزات سنگین در حوزه آبریز دشت خفر، استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی واحد استهبان، استهبان، ایران

چکیده

به منظور بررسی کیفیت آب و آلودگی رسوبات رودخانه قره آغاج تعداد 10 نمونه رسوب و 10 نمونه آب در دو نوبت برداشت و پارامترهای فیزیکوشیمیایی و همچنین غلظت فلزات سنیگن انتخابی در نمونه های رسوب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نمودارهای فیزیکوشیمایی نشان می دهد که تیپ آب رودخانه از نوع سولفاته – کلسیک بوده و آب رودخانه در رده ی C3S1 قرار می گیرد. با توجه به نقشه های هم غلظت رسم شده توسط نرم افزار ARC GIS غلظت اکثر عناصر مورد مطالعه به طور میانگین از بالادست رودخانه به سمت پایین دست رودخانه افزایش پیدا می کند اما این افزایش در حد آلودگی نیست. مطالعات آماری بر روی پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونه های آب نشان می دهد که مقدار EC با TDS، HCO3، کلر و منیزیم همبستگی مستقیم معنی دار دارد که نشان دهنده شرایط مشابه تعادل این یون ها در نمونه های مورد مطالعه است. مقادیر فلزات سنگین در نمونه های رسوب رودخانه مورد مطالعه نشان می دهد که بیشترین همبستگی مستقیم معنی دار بین عناصر نیکل، آهن، روی، مس، آهن و کبالت مشاهده می شود که نشان دهنده شرایط یکسان پایداری این فلزات در نمونه های رسوب مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of water quality and bed load sediment contamination of Qareaqhaj River to heavy metals, Kahfr Watershed, Fars province

نویسنده [English]

  • Reza Mirzaee Mahmoodabadi
Department of geology, Islamic Azad university Estahban branch, Estahban, Iran
چکیده [English]

Evaluation of water quality and bed load sediment contamination of Qareaqhaj River to heavy metals, Kahfr Watershed, Fars provinceIn order to determine the water quality and sediments contamination of Ghare-Aghaj River 10 sediment samples and 10 water samples (in 2 periods) were taken and analyzed. The analysis of physico-chemical diagrams shows that the water type of river is sulfate-calcific and river water settele in the C3S1 category. According to the concentration maps drawn by the GIS software, the mean concentration of most of elements increases from the upstream to the downstream, but this increase does not reach the level of pollution and is not alarming. Statistical studies on the physicochemical parameters of water samples and heavy metals show that EC values are strongly correlated with TDS, Hco3, chlorine and magnesium. Statistical studies showed that there is a high correlation between nickel, iron, zinc, copper, iron and cobalt elements, which shows the same stability of these metals in sediment samples studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Water Pollution ”
  • “Sediment Pollution”
  • “Heavy Metals”
  • “Ghare Aghaj River”