رشد گیاه رزماری در تنش خشکی می تواند کمپوست پسماند جامد شهری و ورمی کمپوست ضایعات کشاورزی را ارزیابی نماید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

ارزیابی کمپوست و ورمی کمپوست توسط رشد گیاهان در تنش، آزمون زیستی برای دانستن فعالیت آنها در محیط زیست است. کمپوست از پسماند جامد شهری در شرایط هوازی تهیه شده و با فعالیت میکروارگانیسم ها تولید می شود. ورمی کمپوست از ضایعات کشاورزی و با استفاده از انواع کرم ها تهیه می شود. تنش خشکی در سطح صفر، 5 و 9 عدم آبیاری و کودها در سه سطح صفر، 10 و %30 حجم گلدان در سه تکرار اعمال گردید. تنش خشکی رشد گیاه را کاهش داد. ورمی کمپوست %30 رشد را افزایش داد ولی کمپوست در هر دو سطح رشد بخش هوایی و ریشه را کاهش داد. تنش خشکی آنتی اکسیدان، ترکیبات فنلی و پرولین را افزایش داد. کمپوست و ورمی کمپوست آنتی اکسیدان و پرولین را افزایش داد. کمپوست و ورمی کمپوست دارای مقدار زیادی فسفر، نیتروژن، مواد آلی و نمکها است بنابراین می تواند برخی ترکیبات اسانس و مواد سمی را افزایش و رشد را کاهش دهد. بخصوص اگر از موادی تهیه شده که دارای ترکیبات آلی سمی و فلزات سنگین باشد و به خوبی پردازش نشده باشد. پیشنهاد می شود که ضایعات کشاورزی در تهیه کمپوست استفاده و از پسماند شهری تا حد امکان کمتر مصرف گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth of Rosmarinus officinalis under Drought Stress Can Evaluate Municipal Solid Waste Compost and Agricultural Waste Vermicompost

نویسندگان [English]

  • Sasan Mohsenzadeh 1
  • Zahra Janbazi 2
1 Associate professor of Biology Department of Shiraz University
2 Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Evaluation of compost and vermicompost by growth of plants under stress is a bioassay analysis to know their activity in the environment. Compost prepared from municipal solid waste under aerobic condition and produce by the activity of microorganisms. Vermicompost prepared from agricultural waste by composting process using various worms. Drought stress was applied at levels of 0, 5 and 9 days of no irrigation and fertilizers at levels of 0, 10 and 30% of pot volume, each with three replications in a greenhouse. Drought stress reduced the growth of the plants. Vermicompost at 30% level increased the growth of shoot but compost in both levels reduce the growth of shoot and root. Drought stress increased antioxidant, phenolic compounds and proline. Compost and vermicompost increased the antioxidant and proline. Compost and vermicompost contain a lot of phosphorus, nitrogen, organic matters and salts so can increase the amount of some essential oil compounds. It sometimes increase toxicity and reduce plant growth, especially if prepared from raw materials containing toxic organic compounds and heavy metals and not completely processed. It is recommended that agricultural waste can be used in the preparation of compost and urban wastage can be consumed as little as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rosemary
  • Compost
  • Vermicompost
  • Drought stress
  • Essential oil