ارزیابی استفاده از رویکرد OGP در بهبود توان و اثربخشی HSE در پیمانکاران پتروشیمی (مطالعه موردی: شرکت پلیمر آریاساسول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه نجف اباد

2 گروه محیط زیست و HSE دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف اعمال راهنمای OGP به منظور بهبود وضعیت HSE در شرکت های پیمانکاری پتروشیمی انجام شد. بدینمنظور 5 شرکت پیمانکار حوزه پتروشیمی تحت قرارداد با شرکت پتروشیمی آریاساسول انتخاب شدند. شرکت های مورد بررسی در یک دوره یکساله با انجام ممیزی های دوره ای ۲ ماهه مطابق با چک لیست OGP، بررسی شده و راهکارهایی برای بهبود به آنها پیشنهاد شد. نتایج ممیزی های دوره ای نشان می دهد که اعمال استانداردهای مدل OGP سطح ایمنی و بهداشت را به نحو چشمگیری بالا برده، به طوری که به عنوان نمونه امتیاز شرکت فنی مهندسی زرین کنگان از 41/89 در فاز اولیه به امتیاز 92/01 رسیده است که بهترین عملکرد را در اعمال شاخص های ایمنی و بهداشت داشته است. شرکتهای خدمات زرین کنگان با امتیاز 88/62، سنا اندیشه با امتیاز 87/33، پتروتوربین با امتیاز 85/40 و پارس لیان ترابر با 83/33 به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را کسب نمودند. مشاهده کردیم که استانداردهای OGP تاثیر چشمگیری در افزایش سطح ایمنی و بهداشت محیط زیست شرکت های پیمانکاری مورد بررسی داشته است. همچنین مشاهده کردیم که بیشترین افزایش عملکرد در رعایت استاندارد های HSE توسط شرکت های پیمانکاری در فاز بعد از ممیزی اولیه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Implementing the HSE Program for Contractors in Petrochemical Industries by OGP Approach (Case study: Arya Sasol Polymer Company)

نویسندگان [English]

  • Saman Keshvadi 1
  • Nastaran Mollazadeh 2
1 Grade Student, Azad University, Najaf Abad
2 Environment and HSE, faculty of material engineering, Islamic Azad University, branch of Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

This study implemens the OGP guideline to improve the HSE status of petrochemical contractors. In order to investigate the research objectives, five petrochemical contractor companies, under contract with Aryassoul Petrochemical Company, was selected. The companies surveyed in a one-year period were reviewed by conducting 2-month periodic audits in accordance with the OGP checklist and suggested solutions for improvement. After that, the suggested solutions proposed to them, where applying these standards could result in a significant degree of safety and health. For example, the Zarrin Kangan Technical Engineering Company’HSE rank has been improved from 41.89 in the initial phase of the survey to 92.01 at the end of the project, which has the best performance in applying safety and health indicators. Zarin Kangan services companies with 88.62, Senna Andisheh with 87.33 points, Petroturbin with 85.40, and Pars Lian Tabarab with 84.70 are second to fifth ranks respectively. In this study, we observed that OGP standards have had a significant impact on the safety and environmental health of contracting companies. We also observed that the highest performance was observed in compliance with HSE standards by contracting companies in the phase after the initial audit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HSE
  • Petrochemical Industries
  • Aria Sassol
  • OGP