بررسی سمیت کمپوست پسماند شهری از طریق جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های گندم، جو و کلزا و مقایسه دو روش ارزیابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز

2 بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز

3 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه آزمون زیستی اثر عصاره کمپوست پسماند شهری شیراز بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های گندم، جو و کلزا با غلظت‌های صفر تا 20 درصد با سه تکرار انجام شد. همچنین مقایسه‌ای بین دو روش ارزیابی سمیت کمپوست صورت گرفت. بیشترین درصد جوانه‌زنی و طول ریشه‌چه و ساقه چه در هرسه بذر در شاهد و کمترین، در 20 درصد عصاره کمپوست بود. عصاره به طور معنی داری موجب کاهش جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گردید. کمپوست اگر از پسماند حاوی ترکیبات آلی سمی و فلزات سنگین تهیه شود و به طور کامل فراوری نگردد، باعث محدودیت در جوانه‌زنی بذور و رشد گیاهچه ها می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌شود در تهیه کمپوست از ضایعات کشاورزی بیشتر و از پسماند شهری کمتر مصرف گردد. در روش ارزیابی پیشنهادی این مقاله به دلیل غلظت عصاره کمتر، درصد جوانه‌زنی بطور چشمگیری بیشتر بوده که با توجه به شباهت بیشتر به شرایط طبیعی و جذب عصاره توسط بافت خاک روش مناسب‌تری برای ارزیابی سمیت کمپوست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of municipal waste compost toxicity by seed germination and seedlings growth of wheat, barley and rapeseed and comparison of two methods of assessment

نویسندگان [English]

  • Sasan Mohsenzadeh 1
  • Hamideh Zamanpour Shahmansouri 2
  • Zahra janbazi 3
  • Maryam Hossen khani Hezaveh 3
1 Associate professor of Biology Department of Shiraz University
2 Biology Department of Shiraz University
3 Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In this study, bioassay test of Shiraz municipal rubbish compost on germination and seedling growth of wheat, barley and rapeseed with concentrations of 0 to 20% of the compost extract with three replications was investigated. In addition, a comparison between two methods of compost toxicity evaluation was occurred. Petri dishes were harvested after7 days and then the radicle and plumule length were measured. In all three seeds, the highest germination percentage and radicle and plumule length was in control and the lowest in 20% of compost extract. The compost extract, causes toxicity and limitation in germination and growth of seedlings, if prepared from raw materials containing toxic organic compounds and heavy metals and not completely processed. It is recommended that agricultural waste can be used in the preparation of compost and urban wastage can be consumed as little as possible. Comparison of the two methods showed that this article method, due to lower concentration of the extract, the seed germination percentage was significantly higher and, due to similarity to the natural condition and absorption of some extract by soil matrix, it is more appropriate for evaluation of compost toxicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Triticum aestivum”
  • “Hordeum vulgare”
  • “Brassica napus”
  • “ toxicity”
  • “municipal rubbish”