بررسی تأثیر تغییر اقلیم روی تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تهران

چکیده

شواهد علمی نشان می‌دهد که بروز خشکسالی‌ها، افزایش دما و تولید گاز‌های گلخانه‌ای به علت فعالیت‌های اقتصادی انسان باعث گرم شدن کره‌ی زمین و ایجاد پدیدهی تغییر اقلیم گشته ‌است. بنابراین ضروری است که پیامدهای تغییر اقلیم شناسایی شده و سیاست‌های مناسبی برای مقابله با آن وضع شود. یکی از پیامدهای مهم تغییر اقلیم می‌تواند روی امنیت غذایی باشد.به نوعی امنیت غذایی به تغییرات اقلیم وابسته است زیرا هر تغییری در فاکتورهای اقلیمی به طور مستقیم همه مؤلفه‌های غذایی راتحت تأثیر قرار میدهد. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تغییرات اقلیم روی تولیدات کشاورزی وامنیت غذایی دراستان آذربایجانشرقی با استفاده از رهیافت پانل دیتا و الگوی سری زمانی است. نتایج مطالعه نشان دادکه با افزایش یک درصدی دمای هوا، میزان تولید محصولات زراعی، 84/1 درصد کاهش می‌یابد. همچنین با کاهش یک درصدی میزان بارندگی سالانه، مصرف غذا 11/0 درصد کاهش مییابد. لذا تغییرات اقلیمی در این استان میتواند ازطریق افزایش دما و کاهش بارش، امنیت غذایی را از جنبه عرضه و مصرف غذا تهدید کند. بنابراین سیاست‌های جلوگیری از آسیبهای افزایش دمانظیرتوسعه گلخانهها و اقداماتی جهت مدیریت بهینه منابع آب و تخصیص متوازن این منابع بین سالها برای جلوگیری آثار منفی نوسانات بارش ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Climate Change on Agricultural Production and Food Security in East Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Mohsen Salehi Komroudi 1
  • Reza Shakeri Bostanabad 2
1 PhD in Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Scientific evidence suggests that droughts, rising temperatures, and greenhouse gas emissions have caused global warming and climate change. It is therefore imperative that the consequences of climate change be identified and appropriate policies adopted to counter it. One of the important consequences of climate change can be on food security. Food security is in some way dependent on climate change, as any change in climate factors directly affects all food components. Therefore, the purpose of the present study is to investigate the impact of climate change on agricultural production and food security in East Azarbaijan province using panel data approach and time series model. The results showed that crop production decreased by 1.84 percent with the increase of air temperature. Also, food consumption declines by 0.11 percent, with a one percent reduction in annual rainfall. Therefore, climate change in the province can threaten food security in terms of food supply and consumption by increasing temperature and decreasing rainfall. Therefore, policies to prevent temperature-related damages such as greenhouse development and measures to optimally manage water resources and balance these resources between years are necessary to prevent the negative effects of rainfall fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Food Security
  • East Azerbaijan
  • Panel Data