شبیه سازی هیدرودینامیک جریانات جزرومدی در محل تلاقی رودخانه‌های کارون و اروند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا

2 استاد یار دانشگاه علوم و فنون خرمشهر- گروه فیزیک دریا

3 ، استاد یار فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

چکیده

در این مقاله به مدلسازی جریانات جزرومدی در محل تلاقی کارون و اروند با استفاده از مدل مایک 21 پرداخته شده است. این مدل عددی بر پایه روش اویلری توسعه داده شده و در آن برای مشخص کردن الگوی حرکت جریان آب از معادلات پیوستگی و اندازه حرکت(معادلات ناویر استوکس متوسط گیری شده در عمق)، استفاده شده است. برای شبکه‌بندی حوضه مدل از مش نامنظم مثلثی استفاده شده است. مش منطقه مورد مطالعه به نحوی است که در محدوده‌ی تلاقی، مش‌بندی ریزتر انجام شده است. همچنین تعداد گره‌ها و المان‌های به کار رفته در این مطالعه به ترتیب 9832 و 18553 است و در ادامه سه مرز باز(رودخانه کارون و اروند،دریا) برای مدل در نظر گرفته شده است، به مرز دریا سری زمانی تغییرات تراز سطح آب اعمال شده است و در مرز رودخانه‌ها، از شرط فلتر استفاده شده است. در این مرز سرعت و تراز سطح آب و دبی تعریف شده است، تراز سطح آب بیشترین اثر را بر مدل اعمال کرده است. پس از واسنجی، مقایسه‌ی نتایج مدل با اندازه‌گیری‌های میدانی نشان داده است که خطای مجذور میانگین مربعات برای تراز سطح آب m 14/0 و برای سرعت آب m/s1/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydrodynamic Simulatiotn of tidal currents at The Confluence Of Kaoon And Arvand Rivers

نویسندگان [English]

  • Mohammad khosh khahesh 1
  • Abolfazl Delbri 2
  • Mohammad Fayyaz Mohammadi 3
1 Master of Science in Marine Physics
2 Assistant Professor of Khorramshahr University of Science and Technology- Department of Sea Physics Residence: Khorramshahr, Khorramshahr University of Science and Technology, Professor of Khorramshahr University of Science and Technology
3 professor of marine physics, Khorramshahr University of Science and Technology
چکیده [English]

in this paper , the modeling of tidal currents at the confluence of Karoon and Arvand rivers has been modeled using mike 21 model . the numerical model is developed based on the eulerian method and is used to determine the flow pattern of water flow from continuity and momentum equations ( navier - stokes equations in depth ) . triangular unstructured mesh is used for mesh scheme . the mesh of the study area is in a way that in the range of confluence , finer grained is performed . in addition , the number of nodes and elements used in this study are 9832 and 18553. in the following , three open boundary (Karoon river, Arvand river and sea ) are considered for the model . time series of level changes have been applied to the sea border. on the boundary of rivers, the flather condition is used .at this points, the velocity and level of water and discharge are defined. the level of water level has exerted influence on the model . after calibration , the comparison of the results of the model with the observational measurements shows that the root mean square error for the water surface level is 0.14 m and for the water velocity is 1 m / s

کلیدواژه‌ها [English]

  • “modeling”
  • “hydrodynamic”
  • “tide”
  • “confluence of Karoon and Arvand rivers”
  • velocity”