شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر ریسک انتشار گاز منوکسیدکربن در ساختمان‌های مسکونی استان اصفهان با تلفیق روشهای ردیابی انرژی و منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ‌اصفهان، ‌ایران

2 گروه ریاضی،دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد نجف آباد

3 گروه مهندسی شیمی HSE، دانشکده مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

رشد نگران کننده آمار مسمومیت با گاز منوکسیدکربن، طی سال‌های اخیر در استان اصفهان، ‌وضعیت نامطلوبی از ایمنی ساختمان‌های مسکونی در قبال استفاده از سیستم تولید انرژی حرارتی را نشان می‌دهد که در تضاد با اهداف مقررات ملی ساختمان است، فرآیند تولید انرژی حرارتی با استفاده از گاز طبیعی در ساختمان‌ها‌، تابع ‌انرژی‌های موجود در اجزاء سیستم مورد استفاده است‌. رهایش یا تبدیل ناخواسته این انرژی‌ها به یکدیگر ‌باعث رخداد حوادث مسمومیت ناشی از انتشار و افزایش غلظت منواکسیدکربن ‌برای اهداف آنها می‌شود، بنابراین پژوهش حاضر در سال 1397 با هدف شناسایی و مدیریت ریسک‌های مؤثر با استفاده از روش ET&BA انجام شد که یک ابزار مناسب برای شناسایی خطاها از طریق ردیابی انرژی‌های موجود در آن است. برای تخصیص امکان ریسک‌ها از متغیرهای کلامی خبرگان در محیط فازی استفاده شد. نتایج نشان داد، انرژی جنبشی از مهم‌ترین انرژی‌های سیستم است و خطاهای انسانی در دوره بهره برداری بیشترین عوامل افزایش مخاطرات می‌باشند. ناتوانی‌حواس انسانی در تشخیص گازمنوکسیدکربن منتشر شده، با امکان 7/87 درصد، مهم‌ترین ریسک‌ مؤثراست. بنابراین استفاده از دستگاه آشکارساز و هشدار دهنده منوکسیدکربن در ساختمان‌ها، ارائه آموزش‌های گسترده برای بهره‌برداران از طریق رسانه ملی و اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان به عنوان حفاظ توصیه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and evaluation of effective risk factors of carbon Monoxide emissions in residential buildings in Isfahan province by integrating energy tracking methods and fuzzy logic

نویسندگان [English]

  • sayed mohamad mousavi Rizi 1
  • Reza Madahi 2
  • farham aminshrei 3
1 Department of Civil EDepartment of Engineering and Construction Management, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iranducation
2 Department of Mathematics, Faculty of Computer, Islamic Azad University, Najafabad Branch
3 Department of Chemical Engineering Health, safety & Enironment, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Tremendous growth of carbon monoxide poisoning statistics in recent years in Isfahan province shows the unfavorable condition of residential buildings for the use of thermal energy production system, which contradicts the objectives of national building regulations. The process of producing thermal energy using natural gas in buildings is subject to the energy contained in the system components. The unintended release or conversion of these energies into each other is due to the occurrence of emissions and increased carbon monoxide concentrations purposes. Thus, the present study was conducted in 1977 with the aim of identifying and managing effective risks using the ET & BA method which is a suitable tool for identifying errors by tracking the energies in it. Experts' verbal variables in the fuzzy environment were used to allocate the risks. The results showed that kinetic energy is one of the most important energies of the system and human errors during operation are the most risk factors. The inability of human senses to detect carbon monoxid emissions, is the most important stakes , the use of carbon monoxide detectors and alarms , extensive training for users through medias and implementation of 22 national building regulations were recommended as safeguards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Energy tracking"
  • "Fuzzy logic"
  • "Risk assessment"
  • "Carbon Monoxide"