برآورد تمایل به پرداخت برای کاهش ریزگرد در اهواز و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تمایل به پرداخت برای کاهش ریزگرد و عوامل موثر بر آن در شهر اهواز است. بدین منظور از داده‌های نمونه‌گیری 220 خانوار شهر اهواز و روش ارزش‌گذاری مشروط استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد میانگین تمایل به پرداخت ماهیانه برای کاهش ریزگرد، برای هر فرد 71323 ریال است. همچنین متغیرهای سن، مبلغ پیشنهادی و سطح سواد بر تمایل به پرداخت تاثیر منفی و با متغیرهای سطح درآمد و بیماری‌ بر آن تاثیر مثبت دارند.
هدف این پژوهش بررسی تمایل به پرداخت برای کاهش ریزگرد و عوامل موثر بر آن در شهر اهواز است. بدین منظور از داده‌های نمونه‌گیری 220 خانوار شهر اهواز و روش ارزش‌گذاری مشروط استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد میانگین تمایل به پرداخت ماهیانه برای کاهش ریزگرد، برای هر فرد 71323 ریال است. همچنین متغیرهای سن، مبلغ پیشنهادی و سطح سواد بر تمایل به پرداخت تاثیر منفی و با متغیرهای سطح درآمد و بیماری‌ بر آن تاثیر مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Estimation of the Willingness to Pay to Decrease Haze in Ahvaz and its Determinats

نویسندگان [English]

  • Azar Shahbazi 1
  • Mohsen Salehi Komroudi 2
1 PhD Student of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 PhD Student in Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this reserch is the study of the willingness to pay to decrease the haze in Ahvaz city. For this porpuse, the sampling data of 200 households of Ahvaz city as well as the contingent valuation method were used. The results show the avarage of the monthly willingness to pay for each person is 71323 Rial. Also, the variablies age, offered price, education level have negative effect, and the variablies income level, and illness have positive effect on the willingness to pay.
The aim of this reserch is the study of the willingness to pay to decrease the haze in Ahvaz city. For this porpuse, the sampling data of 200 households of Ahvaz city as well as the contingent valuation method were used. The results show the avarage of the monthly willingness to pay for each person is 71323 Rial. Also, the variablies age, offered price, education level have negative effect, and the variablies income level, and illness have positive effect on the willingness to pay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Ahvaz”
  • “Contingent Valuation”
  • “Haze”
  • “Logit Regression”
  • “Willingness to Pay”