مکانیابی احداث سد مخزنی لاسک بر پایه ارزیابی اثرات اجتماعی با تکنیک FTOPSIS و مدل FANN در نرم‌افزار MATLAB

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد علوم محیط‌زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استاد تمام، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران

چکیده

احداث سدهای مخزنی به‌منظور ذخیره آب در فصول پرآبی که مهم‌ترین مرحله در مطالعات سدهای مخزنی انتخاب بهترین نقطه حوضه آبریز است. این مطالعه در منطقه روستای لاسک در شهرستان شفت استان گیلان انجام‌شده است. مراحل انجام این مطالعه عبارت است از بازدید میدانی از حوضه آبریز موردنظر و اخذ نظرات کارشناسان مربوطه که 13 معیار در 3 بعد (فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی - اقتصادی) در نظر گرفته شد، سپس بر اساس تکنیک AHP در نرم‌افزار Expert Choice وزن دهی قطعی معیارها انجام شد که محیط اجتماعی- اقتصادی با وزن قطعی 0.44 درصد بیشتری را به خود اختصاص داد و بعد از استانداردسازی نقشه‌های فازی در نرم‌افزار GIS، مکانهای مناسب (زرمیخ- مولسگام- شفت) مشخص گردید و در ادامه بر اساس تکنیک تاپسیس فازی گزینه شفت مکان برتر با نمره 0.128 جهت احداث سد شناخته شد و درنهایت بر اساس مدل شبکه عصبی مصنوعی فازی عملکرد اثرات اجتماعی برای احداث سد موردبررسی قرار گرفت که از میان عوامل موردبررسی تأثیر بر توریسم مهم‌ترین اثر اجتماعی بوده که این به‌نوبه خود با فراهم نمودن آب برای کشاورزی در منطقه باعث ایجاد اشتغال در منطقه تحت تأثیر سد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location Dam based on Social Impact Assessment with FTOPSIS Technique and FANN Model in MATLAB Software

نویسندگان [English]

  • Anoushirvan Mohammadinezhad 1
  • Syed ail Jozi 2
  • Hassan karimzadegan 3
1 MSC.Master of Environmental Science, Land Evaluation and Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Tehran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Full professor, Faculty of Engineering, Islamic Azad University,Tehran North Branch, Tehran, Iran
3 3- Associate Professor, Department of Environmental Science and Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Guilan, Iran
چکیده [English]

Building a reservoir dam is to store water in the having hight wather The most important step in reservoir dam studies is to select the best point in the basin area. This study was conducted in the village of Lask in Shaft city of Guilan province.
The stages of this study include field observations of the specialty area, and Getting the opinion of the experts which includes 13 criteria in three dimensions (physical, biological, social and economic), and then, based on the AHP technique in Expert Choice software, the definitive weight of the criteria is obtained. So the economic and economic environment with a real weight of 0.44%. Is has the highest percentage.
Then using the standardization of fuzzy maps, the GIS software identified the appropriate locations (Zermich-Molesgam-Shaft) and then, using the fuzzy Topsis technique, a superior position shaft option with a score of 128 was constructed to construct the dam.Finally, based on the fuzzy artificial neural network model, social impacts on dam construction have been investigated. Among the factors examined, the impact on tourism is the most important social activity, which in turn provides water for agriculture in the region and leads to employment in a damaged area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Location Dam Builder Enclosure”
  • “Social Impact Assessment”
  • “Fuzzy Topsis”
  • “FANN”
  • “MATLAB Softwar”