دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1398 
پهنه‌بندی ‌کاربری‌ها بر اساس توان اکولوژیک برای مدیریت چند منظوره جنگل با رویکرد حفظ تنوع زیستی در جنگل‌های‌هیرکانی شمال ایران

صفحه 965-978

افشین دانه کار؛ عباسعلی نوبخت؛ اسحق عطایی؛ داریوش بیات؛ جلیل کرمی؛ یدالله داوودی؛ محسن جوانمیری پور


توسعه پایدار محیط زیست تحت لوای روابط بین الملل

صفحه 1029-1043

اله مراد کشاورز؛ سید باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی


مدیریت رواناب شهری در توسعه پایدار و محیط زیست

صفحه 1100-1107

هادی شوکتی؛ مهدی کوچک‌زاده؛ علی اکبر نوروزی


تعیین مهم‌ترین شاخص‌های میکروبی به عنوان شاخص سلامت خاک در خاک‌های آلوده به کادمیوم و سرب

صفحه 1142-1150

علی اشرف سلطانی طولارود؛ منیژه عیوضی نی؛ حسین شهاب؛ اکبر قویدل؛ سمیه قاسمی