بررسی فرهنگ تفکیک زباله در بین دانشجو معلمان مرکز آموزش عالی شهید رجائی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت تکنولوژی، تغییر الگوی مصرف و رشد روزافزون جمعیت منجر به تولید بیش‌ازحد زباله شده است. بدون شک، تولید انواع پسماند و زباله یکی از مهم‌ترین مشکلات زیست‌محیطی عصر حاضر است که وضعیت بهداشت و سلامتی افراد جامعه را در معرض خطرات و زیان‌های فراوانی قرار داده است. دراین‌بین، مدیریت پسماند و تفکیک زباله می‌تواند از آسیب‌های زیست‌محیطی و بهداشتی آن بکاهد و سبب ارتقاء سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شود. به همین دلیل، پژوهش حاضر باهدف سنجش میزان مشارکت دانشجو معلمان مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان در طرح تفکیک زباله از مبدأ انجام شد. جامعه آماری موردنظر، کلیه دانشجو معلمان این مرکز بودند که ازاین‌بین، تعداد 263 دانشجو، پرسش‌نامه مربوط به نظرسنجی طرح تفکیک زباله از مبدأ را پر نمودند. داده‌های پژوهش با نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. درنهایت، نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری در دو قسمت جداگانهٔ آمار توصیفی و آمار استنباطی بررسی شد و سطح معنی‌داری، P<0/05 در نظر گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از تعهد دانشجویان به حفظ و نگهداری محیط‌زیست و توجه متوسط آنان در زمینه همکاری و مشارکت در حفظ محیط‌زیست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Waste separation Culture study among Teachers Student of Shahid Rajaee Higher Education Center in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Habibi Habibi 1
  • Donya Hatami 1
  • Firoozeh Alavian 2
1 farhangian university
2 farhangian university
چکیده [English]

The advancement of technology, changing patterns of consumption and increasing population growth have led to excessive waste generation. Undoubtedly, the production of all kinds of residue and waste is one of the most important environmental problems of the present day, which has caused many people's health and health problems. Meanwhile, waste management and waste separation can reduce environmental and health damages and increase cultural, social and economic capital. For this reason, the present study was conducted to measure the participation rate of students at the Shahid Rajaee Higher Education Center of Isfahan in a waste separation project from the source. The target population included all students of this center. Of these, 263 students filled in a questionnaire for a waste separation project. Data were analyzed by SPSS software. Finally, the statistical analysis results were analyzed in two separate sections of descriptive statistics and inferential statistics and the significance level was considered as P

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Culture”
  • “Rubbish Separation”
  • “Teachers Student”