بررسی آﺳﺎﻳﺶ اﻗﻠﻴمی و ارتباط آن با شاخص های فیزیولوژیک انسان (مورد: استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقلیم‌شناسی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری

2 گروه اقلیم شناسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- همدان- ایران

چکیده

 پژوهش حاضر به واکاوی آسایش اقلیمی و معماری همساز با آن در سیستان و بلوچستان پرداخت و بدین منظور، از داده‌های روزانه 5 ایستگاه همدید در این استان شامل ایستگاه‌های زاهدان، ایرانشهر، چابهار، زابل و کنارک که دارای آمار بلندمدت و مشترک بودند استفاده گردید. این داده‌ها شامل حداکثر رطوبت نسبی، حداقل رطوبت نسبی، حداکثر دما، حداقل دما، سرعت باد، دمای هوا، رطوبت نسبی بر حسب درصد و فشار بخار هوا هستند. برای انجام این هدف، از شاخص‌های اقلیم معماری گیونی و شاخص‌های فیزیولوژی انسان در نرم‌افزار ریمن به نام‌های PMV و PET بهره گرفته شد. نتایج حاصل از جدول زیست اقلیمی ساختمانی حاکی از این است که در شهرهای ایرانشهر و زاهدان در هیچ یک از ماه‌های سال، شرایط آسایش اقلیمی برقرار نبوده است و در چابهار، زابل و کنارک آن هم در ساعات به خصوصی از شبانه‌روز شرایط آسایشی برقرار است. همچنین نتایج نشان داد که در شاخص‌های PMV و PET به صورت مشترک، ماه‌های ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، می، اکتبر، نوامبر و دسامبر در طول روز دارای پهنه های آسایشی مناسبی برای گردشگری بودند و برای این دو شاخص در طی شب، تنها ماه‌های می، ژوئن، جولای و آگوست عوامل آسایش و راحتی انسان مهیا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climatic Comfort Analysis and Its Relation to Human Physiological Indices (Case: Sistan and Baluchestan Province)

نویسندگان [English]

  • abdolreza KASHKI 1
  • sayyed mohammad hosseini 2
  • amineh hardani 1
1 Department of Climatology, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University
2 Department of Climatology, Faculty of Science, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, hamedan-Iran
چکیده [English]

Therefore, the present study was carried out to evaluate the climatic comfort of its architecture in Sistan and Balouchestan. For this purpose, were used daily data from five synoptic stations in this province including Zahedan, Iranshahr, Chabahar, Zabul, and Konarak. These data include the maximum relative humidity, minimum relative humidity, maximum temperature, minimum temperature, wind speed, air temperature, and relative humidity in percentage and air vapor pressure. In order to achieve this goal, used from the climate and human physiological indices in the RayMan software that called PMV and PET. The results of the structural bioclimatic table indicate that in any months of the year, no climatic conditions have been established in the cities of Iranshahr and Zahedan. And in Chabahar, Zabul and Konarak there are comfortable conditions around the clock during special hours. Also, the results showed that in the PMV and PET indicators in common, the months of January, February, March, April, May, October, November and December throughout the day had good comfort zones for tourism and for these two indicators during the night, only the months of May, June, July and August comfort of the human are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Climate Comfort”
  • “Givoni’s Index”
  • “Physiology Index”
  • “RayMan Software”
  • “Sistan and Baluchestan Province”