تاثیر آلاینده‌های سطحی،گردوغبار و ماسه‌ریز بر ایمنی سطحی جاده های با رویه آسفالتی (مطالعه موردی استان سیستان‌وبلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه یزد

2 یزد صفائیه- بلوار دانشگاه –دانشگاه یزد-پردیس فنی ومهندسی–دانشکده مهندسی عمران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد

چکیده

عوامل محیطی مختلف شامل وزش بادهای دوره‌ای توام با وجود گرد و غبار و ماسه ریز در هوا و سطح جاده، علاوه بر کاهش میدان دید در رانندگی، بر مقاومت لغزندگی و کاهش اصطکاک سطحی رویه‌های آسفالتی اثر منفی می‌گذارد. در این تحقیق، تاثیر گرد و غبار و ماسه سطحی بر بافت درشت سطحی رویه‌های آسفالتی در یک مطالعه موردی بر روی بخش‌هائی از جاده‌ای در محدوده استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 5 مقطع از محدوده جغرافیایی با آلاینده شدید گرد و غبار در طی دوره زمانی یک‌ونیم ماه به صورت میدانی پایش شدند. بعد از پاکسازی واحدهای برداشت، از تصاویر تهیه شده از مقطع و با استفاده از تکنیک پردازش تصویری، پارامتر "میزان درخشندگی سطح جاده" و به طور جداگانه بافت درشت سطحی در هر محل محاسبه و اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهدکه میزان آلایندگی سطحی یا درخشندگی سطح جاده با متوسط عمق بافت درشت رابطه عکس، ولی قوی دارد. همچنین نشان داده شد در طول دوره زمانی انباشتگی آلاینده ها بر روی سطح جاده ها، این آلاینده ها در ابتداء به شدت میزان درخشندگی یا متوسط عمق بافت سطحی را کاهش می‌دهند، ولی با گذشت زمان از میزان تاثیرگذاری آنها کاسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pollutants, Dust and Dune Sand Covered Over the Surface of Asphalt Pavements on Road Safety (Case Study, Sistan and Blouchestan Province, Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Davari 1
  • Mohammad Mehdi Khabiri 2
  • Mehdi Fallah Tafti 3
1 Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Yazd University
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University Main Campus, Daneshgah Blvd, Yazd, Iran Postal Code: 89195-741
3 Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Yazd University
چکیده [English]

Envirnmental factors such as seasonal winds, together with pollutants, dust and dune sand, reduce the drivers’ visibility, and when settled over the road surfaceproduce a negative impact on the skid resistance of asphalt pavements. In this study, the effect of dust and dune sand on the surface macro texture of road asphalt pavements in several sites, located in the Sistan and Balouchestan Province in Iran, was investigated. For this purpose, five road sections located in the areas with long periods of intense dusty and sandy winds , were monitored over a period of one and half months. In each site, the road surface under consideration was initially cleaned. Then, throughout the monitoring process, the images from these road surfaces were digitally taken and processed using an image processing software. Thereby, the road surface brightness parameter was calculated. Moreover, the macro texture depth of road surface in each site was also measured. The results indicated that there is an adverse relationship with strong correlation between the surface contaminations or brightness with the mean macro texture depth of road surface. The results also indicated that the rate of reduction in the mean road surface texture depth and brightness would reduce with time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Road Surface Pollutants”
  • “Dust”
  • “Dune Sand”
  • “Road Safety”
  • “Road Asphalt Pavements”