رتبه‌بندی پایداری مناطق شهری اردبیل درجهت کنترل فاضلاب‌های شهری و دفع آلودگی زیستی فضاهای سبزحریم رودخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی

2 دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف تحقیق حاضر رتبه‌بندی پایداری مناطق شهری اردبیل درجهت کنترل فاضلاب‌های شهری و دفع آلودگی زیستی فضاهای سبزحریم رودخانه‌ها می‌باشد. جامعه‎ی آماری تحقیق را شهروندان تشکیل می‎دهند که390 نفر بر اساس فرمول کوکران- به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‎گیری به صورت تصادفیِ ساده بوده و پرسشنامه برای آنها توزیع و تکمیل شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‎های حاصل از عملیات میدانی از آزمون‌ آماری t تک نمونه‌ای برای سنجش وضعیت پایداری، از تحلیل واریانس برای مقایسه بافت-های شهری در قالب نرم‌افزار SPSS و از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM)، الکتر، ویکور، تاپسیس و کپلند برای رتبه-بندی بافت‌های شهری در قالب EXCEL استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه‌ای نشان داد که پایداری محله‌ای با میانگین عددی 02/3 در حد متوسط می‌باشد و تحلیل واریانس یک‌طرفه حاکی از وجود تفاوت بین بافت‌های شهر از نظر سطح پایداری می‌باشد، بگونه ای که در آزمون تعقیبی شفه بافت‌های شهری اردبیل در دو دسته ناپایدار و نسبتاٌ پایدار قرار گرفتند. نهایتاً اینکه مدل‌های تاپسیس، الکتر، ویکور و مدل ادغامی کپلند نشان داد که به ترتیب بافت‌های برنامه‌ریزی‌شده، ارگانیک، نیمه ارگانیک، روستاهای ادغامی به شهر و حاشیه‌نشین رتبه بندی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainability Ranking in Ardebil Urban Areas to Control Urban Wastewater and Disposal of Biological Pollution in Green Spaces of River Rivers

نویسندگان [English]

  • mohammadali jafari 1
  • batol ghafarikhah 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the stability of urban areas of Ardebil in order to control urban wastewater and eliminate biological pollution of green spaces in rivers. The statistical population of the study consisted of citizens, of which 390 were selected based on the Cochran formula. The sampling method was simple random and the questionnaire was distributed and completed. In order to analyze the data from field operations, one-sample t-test for measuring the stability status, analysis of variance for comparing urban texture in the form of SPSS software and multi-criteria decision making models (MCDM), Electric, Vicore, Tapsis, and Copeland are used to rank urban textures in EXCEL format. The results of a single-sample t test showed that the neighborhood stability with an average number of 3.2 was moderate and one-way analysis of variance indicated that there was a difference between the city's texture in terms of stability level , So that in the Shafe follow up test, the urban texture of Ardabil was divided into two categories: unstable and relatively stable. Eventually, Topsis, Electric, and Vicer models and the Copeland integration model showed that planned, organic, semi-organic, urban-populated villages and marginalized populations were ranked respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ranking"
  • "Sewage"
  • "Biological pollution"
  • "Sustainability"
  • "Ardebil"