بررسی غلظت جرمی، تراکم تعداد و توزیع اندازه تعداد ذرات معلق (PNSD) در بخش های اصلی تولید محصول یک کارخانه تولید پروفیل UPVC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان محیط زیست/ اداره کل محیط زیست یزد

2 محیط زیست/ دانشکده محیط زیست/پردیس بین الملل قشم/ شهر قشم/ کشور ایران

3 آلودگی های محیطزیست/ دانشکده محیط زیست/ دانشگاه یزد/ایران

چکیده

ذرات معلق از جمله عوامل مهم زیانبار محیطی هستند که بر سلامت انسان تاثیر دارند. در این مطالعه، غلظت جرمی، توزیع اندازه تعداد ، تراکم تعداد و روند تغییرات ذرات در یک بازده زمانی مشخص در کارخانه تولید محصول UPVC مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر به صورت مقطعی در بخش های مختلف یک کارخانه UPVC انجام شده است. بیشترین میانگین غلظت جرمی ذرات با قطر آئرودینامیکی 1، 5/2، 4، 7، 10 میکرون و TSP و تراکم تعداد ذرات با قطر 5/0، 7/0، 1، 5/2، 4، 7، 10در سالن مواد سازی و کمترین در سالن اکسترودر مشاهده شد. میانگین کل غلظت جرمی و تراکم تعداد ذرات مجموعا در سه سالن به ترتیب برابر با μg/m^3 37/27286 93±/39313 و 1910252± 6295221 ذره بر متر مکعب ارزیابی شد. همچنین بیشترین فراوانی ذرات با قطر کوچکتر از um 7 و um 7-10 به ترتیب در سالن مواد سازی و آسیاب و کمترین آن به ترتیب در سالن آسیاب و موادسازی است. به علت بالا بودن غلظت جرمی و تراکم تعداد ذرات، اجرای کنترل ‌های مهندسی و برنامه‌های حفاظت تنفسی مناسب در سالن آسیاب ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of mass concentration, number, and distribution of dust particles in the main parts of the UPVC factory

نویسندگان [English]

  • hadi farokhi 1
  • mehdi Jabarzada Shayde 2
  • saied Shojaei Barouei 3
1 Yazd Environmental Protection Agency
2 Environment / Faculty of Environment / Qeshm International Campus / Qeshm City / Iran
3 Environmental Pollution / Faculty of Environment / Yazd University / Iran
چکیده [English]

Dust causes the hazardous effect on human health. In recent research, mass concentration, number of particles, and its distribution, as well as trend changes, is considered at the identified time interval in the UPVC factory. This cross sectional study was conducted in different sections of a UPVC plant.The maximum mean mass concentration of 0.7, 1, 2.5, 4, 10 µm, Total Suspended Particles (TSP), the number of particles with 0.5, 0.7, 1, 2.5, 4, 7 and 10 µm diameter were measured in mixing primary material hall, and the minimum was measured in extruder hall. Mean total concentration (µg/m3) and the number of particles (particles/m3) in three halls was measured in the range of 39313.93±27286.37 µg/m3 and 6295221±191025 particles/m3, respectively. The maximum number of particles with the diameter less than 7 µm and 7-10 µm were measured in mixing primary material and grinding halls. Due to the high mass concentration and number of particles, it is recommended to execute the dust controlling management in grinding hall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Particles
  • UPVC
  • mass concentration
  • Number density