توسعه پایدار محیط زیست تحت لوای روابط بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین المل، دانشگاه آزاد قشم، قشم، هرمزگان، ایران

2 استاد، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

چکیده

امروزه امر توسعه بدلایل بسیار یک واقعیت انکارناپذیر است فلذا بخش اعظم فکر‌وذهن بشر حفاظت از محیط‌زیست به لحاظ جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران کره خاکی و تنها محمل زیست‌بشری است وآلودگی‌های زیست‌محیطی بصورت افسار‌گسیخته یکی ازعمده معضلات بشری در آمده است که این معضله درسطح محلی‌یا منطقه ای نیست و‌متاسفانه درگسترده جهانی همچون هیولایی وحشتناک به جهان غالب گشته است واگر همین امروز با یک عزم جهانی بدرستی تدبیر نگردد وقواعد لازم وکافی تحت یک مدیریت هوشمندانه برای حفاظت ازمحیط‌زیست ومنابع طبیعی واکوسیستم به عمل نیاید معلوم نیست آینده ما ونسل‌های بعدی چگونه خواهد شدکه قطعاً تومار حیات درهم پیچیده می‌شود درنتیجه تصمیم‌گیری دراین مورد نه تنها یک موضوع کم ارزش ویا محدود به منطقه‌ای خاص ویا مقید به زمان خاص بلکه درگستره جهانی بایک فراخوان همگانی وبطور مستمرلازم الاجراست. گسترش وتوسعه روابط غامض اجتماعی درسطح بین‌الملل ونحوه تعامل انسان وطبیعت وآثار مخرب وتأثیرات منفی دخالت انسان درنظام طبیعت که منجر به برهم‌زدن تناسب وتعادل این نظام تعادل یافته گردیده، الزاماً وضرورتاً، حاکمیت قوانین وتضمین اجرای آنها را ازطرف عموم سکنه زمین وجود دارد وحمایت کیفری ازآن درکنار سایر تدابیر مطمئن ترین تضمین برتداوم اصول حاکم برحفظ محیط زیست وتحقق مقاصد توسعه پایدار به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable development of the environment under the umbrella of international relations

نویسندگان [English]

  • allahmorad keshavarz 1
  • Sydabagher Mirabaisi 2
  • Ehsan Kamrani 3
1 Ph.D. student of international law, Qeshm Azad University, Qeshm, Hormozgan, Iran
2 Professor, Faculty Member, Faculty of Law, Tehran University, Tehran, Iran
3 Professor, Faculty Member of Hormozgan University, Hormozgan University, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

Today, development is by no means indisputable fact. Therefore, a large part of the human resources of the environment are protected from environmental degradation in order to prevent irreparable destruction of the planet and the only biomaterial, and environmental pollution has become one of the major problems of humanity, which is not regional or regional. Unfortunately, in a global world, like a terrible monster, the world has dominated the world, and today, with a global resolve, it is not well-planned, properly and properly, under an intelligent management, to protect our natural environment and our natural resources and our system. It is unclear whether our future and ours The expansion and development of social relations at the international level and the interaction of humankind and nature and the destructive effects and negative effects of human interference in the nature of the system, which has led to the balance of the balance and balance of this system, necessarily necessarily govern the rule of law and ensure their implementation from the general population of the land, and criminal prosecution of it beside Other measures are the most reliable guarantee of the continued respect for the environment and the pursuit of sustainable development objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “International law”
  • “environment”
  • “sustainable development”
  • “international obligations”
  • “international relations”