ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

 با توجه به ارزان بودن سوخت های فسیلی در ایران، مصرف سوخت و بنزین به خصوص در بخش حمل و نقل بسیار زیاد است. این مسئله موجب اتلاف انرژی و همچنین افزایش آلودگی هوا در کشور می گردد. با توجه به اینکه بیشتر سفرهای گردشگری داخلی با استفاده از خودروهای شخصی انجام می شوند، کلانشهرهای توریستی نظیر شهر مشهد، بیشتر با مشکلات ناشی از مصرف زیاد سوخت مواجه هستند. در این تحقیق چهار راهکار جهت کاهش مصرف سوخت در کلانشهر توریستی مشهد، شامل قیمت گذاری سوخت، سهمیه بندی سوخت، عرضه سوخت جایگزین و قیمت گذاری تراکم ترافیک بررسی شده و اولویت بندی شدند. اولویت بندی این راهکارها با استفاده از روش تحلیل شبکه ای (ANP) انجام شد. براساس نتایج، راهکار قیمت گذاری تراکم ترافیک با وزن نرمال 0/37 به عنوان مناسب ترین راهکار کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی شناخته شد. معیارهای افزایش نرخ تورم، تغییر وسیله سفر و هزینه سفر به عنوان مؤثرترین معیارهای این ارزیابی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of fuel consumption reduction strategy in touristic metropolises (Case study: Mashhad city)

نویسندگان [English]

  • masoud kadkhodaei 1
  • rouzbeh shad 2
1 Ph.D. Student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor,Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Due to the cheapness of fossil fuels in Iran, fuel consumption and gasoline consumption are high, especially in the transportation sector. This causes energy losses as well as increased air pollution in the country. Due to the fact that most domestic travels are used by private cars, touristic metropolis such as Mashhad is facing more problems with high fuel consumption. In this research, four strategies to reduce fuel consumption in the Mashhad metropolis, including fuel pricing, fuel quota, alternative fuel supply and traffic congestion pricing were investigated and ranked. Based on the results, the traffic congestion pricing solution with a weight of 0.37 was considered the most suitable solution for reducing fuel consumption in touristic metropolises. Prioritization of these strategies was performed using Network Analysis process (ANP). Based on the results, traffic congestion pricing solution with a normal weight of 0.37 was considered as the most appropriate solution for reducing fuel consumption in tourist metropolis. The criteria for increasing the rate of inflation, changing travel vehicle and travel cost were recognized as the most effective criteria for this assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic congestion pricing
  • fuel pricing
  • fuel quota
  • alternative fuel supply
  • network analysis process