بررسی تأثیر مؤلفه‏ های دلبستگی به مکان بر مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط‏ زیست (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ نوع، تحلیلی و همبستگی می‏باشد. بدین منظور نمونه‏ای مشتمل بر 369 نفر از ساکنین منطقه یک شهرداری تهران که به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شده بودند، به پرسشنامه‏ پژوهش که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود پاسخ دادند. داده‏ های پژوهش با استفاده از روش‏های تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‏افزار SPSS21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از توصیف پراکندگی مؤلفه‏های دلبستگی به مکان و مشارکت اجتماعی در زمینه حفاظت محیط زیست با استفاده از فرمول انحراف معیار از میانگین (ISDM) نشان دهنده وضعیت مطلوب هر دو متغیر مورد بررسی در میان ساکنین منطقه یک شهرداری تهران بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مؤلفه‏ هویت همبستگی بیشتری نسبت به مؤلفه وابستگی با مشارکت محیط‏زیستی دارد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که 36 درصد از تغییرات مثبت مشارکت محیط‏زیستی شهروندان می‏تواند متأثر از مؤلفه‏ های هویت و وابستگی مرتبط با دلبستگی به مکان باشد و در این میان مؤلفه هویت بیش از مؤلفه‏ وابستگی تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Place Attachment Component's on Social Participation in Environmental Protection (Case study: Region one of Tehran municipality)

نویسندگان [English]

  • Atousa Soleimani
  • Ahmad Nohegar
  • Esmail Salehi
University of Tehran
چکیده [English]

The present research aimed to study the relationship between place attachment and pro-environmental civic participation among the inhabitants of District 1 of Tehran Municipality. The present research was a descriptive, analytical-correlational survey. A sample of 369 was selected from inhabitants of District 1 of Tehran Municipality based on multistage cluster sampling method. The participants were asked to fill out the research questionnaire whose reliability and validity were confirmed. The obtained data were statistically analyzed using the correlation analysis and multiple regression in SPSS21.The results of standard deviation from the mean (ISDM) on place attachment and pro-environmental social participation indicated the desirable status of both studied variables among the sample. Results indicated that the identity component has more Correlation than the dependence with social participation in environmental protection. Moreover, 36 percent of positive changes in the residents’ environmental participation could be influenced by the identity and dependence components related to place attachment, with the identity component being more influential than the dependence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Place attachment”
  • “Environmental participation”
  • “Sense of place”