تعیین مهم‌ترین شاخص‌های میکروبی به عنوان شاخص سلامت خاک در خاک‌های آلوده به کادمیوم و سرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه علوم و همندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموخته دانشگه محقق اردبیلی

3 هیات علمی

چکیده

آلودگی خاک با فلز سنگین کادمیم (Cd) و سرب (Pb) به دلیل اثرات سمی بالقوه آنها بر فعالیت و ترکیب جامعه زیستی خاک، در چند دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، 12 نمونه خاک آلوده به کادمیوم و سرب از عمق 20 - 0 سانتی‌متری از نقاط مختلف پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهیه و برخی ویژگی‌های زیستی آنها از قبیل تنفس پایه، تنفس تحریک شده، جمعیت باکتری، جمعیت قارچ، کربن بیوماس میکروبی، فعالیت آنزیم اوره‌آز و ال- آسپارژیناز به عنوان شاخص‌های سلامت خاک اندازه‌گیری گردید. آلودگی موجود در محیط به عنوان عامل مشترک موثر بر مجموع عوامل زیستی خاک فرض و با استفاده از تجزیه مولفه‌های اصلی (PCA) مهمترین شاخص‌های زیستی که نشان دهنده سلامت خاک است استخراج شد. نتایج نشان داد دو عامل بیش از 90 درصد کل تغییرات شاخص‌های سلامت خاک را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دو شاخص جمعیت قارچ و فعالیت آنزیم اوره‌آز بیشترین همبستگی را با عامل اول دارند، بنابراین حساس‌ترین شاخص‌ها در برابر آلودگی خاک با کادمیوم و سرب می‌باشند. همچنین تنفس پایه و تنفس تحریک شده بیشترین همبستگی را با عامل دوم دارند و دومین دسته از ویژگی‌های زیستی از نظر حساسیت به آلودگی موجود در محیط هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the most important microbial indicators as soil health index in Cadmium and Lead contaminated soils

نویسندگان [English]

  • Ali Ashraf Soltani Toolarood 1
  • Manizheh Einazi Nai 2
  • Hosein Shahab 3
  • Akbar Ghavidel 3
  • Somaie Ghasemi 3
1 faculty member - department of soil science- university of Mohaghegh Arabili
2 Graduated Student
3 Faculty member
چکیده [English]

Soil contamination with Cadmium (Cd) and lead (Pb) due to their potentially toxic effects on the soil biota activity and biodiversity, has been widely considered in recent decades. In this research, 12 soil samples contaminated with Cadmium and Lead were taken from the upper 20 cm at different points of the Shahid Tondgooian oil refinery and some biological properties such as basal soil respiration, induced soil respiration, bacterial population, mushroom population, Carbon microbial biomass, urease enzyme activity and L-asparaginase were measured as soil health indicators. Environment contamination assumed as a common factor that affecting the soil biological factors and using principal component analysis (PCA), the most important biological indicators that indicate soil health were extracted. The results showed that two factors affect more than 90% of total changes in soil health indices, and two indices of fungal population and enzyme activity have the highest correlation with the first factor, therefore, these are the most sensitive indices in soil contamination with cadmium and lead. Also basal soil respiration and induced soil respiration have the highest correlation with the second factor, and these two cases are the second sensitive group of soil biological properties to environmental pollution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Bioindicator
  • Factor analysis