ارزیابی ریسک ایمنی و محیط زیستی در فرایند تخلیه فرآورده های نفتی در پمپ بنزین به روش FMEA (مطالعه موردی شهرستان شاهین شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد نجف اباد

2 دانشجو دانشگاه نجف اباد

چکیده


نفت و فرآورده های نفتی دارای خطرات ایمنی و محیط زیستی فراوانی است که رعایت نکردن دستورات ایمنی و محیط زیستی باعث خساراتی به انسان وهمچنین محیط می شود. هدف از این پژوهش بررسی ارزیابی ریسک ایمنی و محیط زیستی در فرآیند تخلیه فرآورده های نفتی در پمپ بنزین به روش FMEA (مطالعه موردی شهرستان شاهین شهر) است. در این تحقیق خطرات ایمنی و محیط زیستی در زمان تخلیه فرآورده های نفتی از جمله بنزین در پمپ بنزین بررسی و با تهیه پرسشنامه و توزیع آن بین افراد خبره ریسک های مورد نظر شناسایی شد با استفاده از روشFMEA ریسک های شناسایی شده ارزیابی و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای آن است که ریسک مربوط به نصب تابلوهای حاوی هشدارهای زیست محیطی به منظور جلوگیری از ریخت وپاش فرآورده ، به عنوان مهم ترین ریسک شناسایی شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of safety and environmental risks in the process of discharging petroleum products at the gasstation by the method FMEA (Case study of Shahin Shahr city)

نویسندگان [English]

  • nastaran molazadeh 1
  • narges amiri 2
1 Assistant Professor at Azad University in Najaf Abad
2 Student University of Najaf Abad
چکیده [English]

Oil and petroleum products have a lot of environmental and safety risks that failing to observe the safety and environmental regulations cause damage to humans and the environment. The purpose of this study was to evaluate the safety and environmental risk assessment in the process of discharging petroleum products at the gasstation by the FMEA method (a case study of Shahin Shahr city). In this research, safety and environmental hazards at the time of discharge of petroleum products, including gasoline at the gas station, were evaluated and assessed by the questionnaire and its distribution among the experts identified. The FMEA methodology identified the identified risks. . The results of this study indicate that the risk associated with the installation of panels containing environmental warnings to prevent the spillage of the product has been identified as the most significant risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Risk Assessment"
  • "Safety Risk"
  • "Environmental Risk"
  • "Petroleum Products"
  • "FMEA"

Risk Assessment, Safety Risk, Environmental Risk, Petroleum Products, FMEA