مدل سازی پخش و انتشار آلودگی نفتی در زمان مد در مصب رودخانه اروندرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کار شناسی ارشد فیزیک دریا - دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

2 استاد یار دانشگاه علوم و فنون خرمشهر- گروه فیزیک دریا

3 ، استاد یار فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

چکیده

 در این مقاله به مدل سازی پخش آلودگی نفتی در اروندرود با استفاده از مدل مایک 21 پرداخته شده است. دراین مطالعه فواصل شبکه ها با توجه دقت و حجم محاسبات 70×70 متر درنظر گرفته شده است، 1345گره در جهت افقی و 1574 گره در جهت عمودی و گام زمانی 60 ثانیه در نظر گرفته شده است و در نهایت فایل عمق ساخته شده است. در ادامه دو مرز باز(دریا و بالا دست) برای مدل در نظر گرفته شده است به مرز پایین دست سری زمانی تغییرات تراز سطح آب اعمال شده است و به مرز بالادست تغییرات تراز آب به صورت عدد ثابت به مرزها اعمال شده است. پس از واسنجی، مقایسه ی نتایج مدل با اندازه‌گیری‌های میدانی نشان می دهد مدل دارای دقت قابل قبولی در پیش‌بینی نوسان سطح آب، سمت و سرعت جریان دارد. جهت شبیه سازی الگوی انتشار نفت، خروجی ماژول هیدرودینامیک به ماژول تحلیل نشت نفتاعمال شده است. نتایج مدل سازی نشان می دهد چنانچه آلودگی هنگام شروع مد به مدت سه ساعت در مقابل پالایشگاه نفت آبادان رخ دهد و دبی متوسط رودخانه /s3 m480 باشد، بدون اعمال باد، آلودگی پس از 5/130 ساعت به خلیج فارس می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of propagation and propagation of oil pollution during fashion in the rivers of Arvandrood

نویسندگان [English]

  • bagher behrooz 1
  • Abolfazl Delbri 2
  • Mohammad Fayyaz Mohammadi 3
1 Graduated from the Master of Science (MSc) in Physics of the Sea - Khorramshahr University of Science and Technology
2 Assistant Professor of Khorramshahr University of Science and Technology- Department of Sea Physics Residence: Khorramshahr, Khorramshahr University of Science and Technology, Professor of Khorramshahr University of Science and Technology
3 professor of marine physics, Khorramshahr University of Science and Technology
چکیده [English]

In this paper, modeling the distribution of oil pollution in Arvandrood using the Mike 21 model has been studied. In this study, the distances of the networks are considered with the accuracy and volume of 70 × 70 m calculations, 1345 nodes in the horizontal direction and 1574 nodes in the vertical direction and at a time interval of 60 seconds, and finally the depth file is constructed. The bottom line of the time series is the time of the change in the level of water level and applied to the upper boundary of the water level changes in the form of constant numbers applied to the boundaries. After calibration, the comparison of the model results with field measurements indicates that model has acceptable accuracy in predicting the fluctuation water level, side and flow velocity. To simulate the pattern of oil emission, the output of the hydrodynamic module is applied to the oil leakage analysis module. Modeling results show that if pollution occurs at the beginning of the fashion for 3 hours in front of the Abadan Oil Refinery and the average river flow rate is / s3 m480, without wind application, pollution reaches the Persian Gulf after 130 hours

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abstract oil pollution
  • tidal
  • Arvandrood river
  • modeling
  • Mike model 21