مکان یابی محل دفن پسماند شهری در دشت خدابنده با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره در سامانه اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تاکستان،ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

3 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

با نگرش به روشهای قدیمی مکانیابی جایگاه دفن پسماند ، ارزیابی دوباره برگزینی مناسب‌ترین جایگاه دفن پسماند، کاری بایسته به‌شمار میرود. این پژوهش با انگیزه ارزیابی تناسب‌پذیری جایگاه انباشت پسماند در 6 کیلومتری جنوب شهرستان قیدار، در دشت خدابنده انجام شده است. در این پژوهش از ترکیب GIS و فرآیند ترکیب خطی-وزنی برای دست‌یابی به هدف موردنظر بهره گرفته شده است. دادههای گوناگون هیدرولوژیکی، محیط‌زیستی، اجتماعی- اقتصادی و زمین‌شناسی گردآوری بررسی شد. پس از آماده سازی پایگاه داده، بر پایه قوانین محلی موجود و داده‌های در دسترس، سه معیار اصلی و 11 معیار فرعی در نظر گرفته شد. پس از فراهم‌کردن نقشه‌های رستری از زیرمعیارها، نقشه‌های استاندارد شده با مقیاس صفر تا یک تهیه گردید. سپس، برای دستیابی به اهمیت نسبی وزن معیارها و زیرمعیارها نسبت به یکدیگر، روش تحلیل سلسله مراتبی بکارگیری و وزن‌های آنها به دست آمد. در پایان، نقشه نهایی مکانهای مناسب دفن پسماند بدست آمده بر پایه نقشه تناسب پایانی، مناطق نامناسب برای مکان‌های انباشت پسماند در پیرامون شمالی ومیانی منطقه جای‌گرفته است. در برابر آن، مناطق مناسب برای مکان‌های دفن پسماند بیشتر در جنوب منطقه مورد پژوهش جای دارند. با نگرش به نتایج، جایگاه کنونی دفن پسماند در بخش نامناسب جای گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site Selection for Municipal Solid Waste Landfill In Khodabandeh Plain Using Multi-Criteria Decision Making Method in GIS

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mojallal 1
  • noshin mardani 2
  • narges kargari 3
1 the environment،School of Agriculture،Islamic Azad university، takestan,Iran
2 Young Researchers and Elite Club, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
3 Department of Environment, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
چکیده [English]

Due to the outdated methods of common landfill selection it is imperative to reevaluate the usage suitability. This study aims to assess the suitability of the existing waste landfill located 2 km east of Qeydar, Iran. We have used a combination of Geographic Information System (GIS) and Analytical Hierarchy Process (AHP) along with fieldwork surveys to assist us in achieving this goal. Diverse climatological, geological hydrological, environmental and socio-economical data were collected and analyzed. Subsequent to data base preparation, three major criteria and 11 sub- criteria were considered based on local legislations and data availability. Raster maps of the sub-criteria were prepared and transformed into 0 to 1 standard scale. Subsequently, AHP was applied to assign the relative importance weights of criteria and sub-criteria to each other. Finally, a landfill suitability map was generated and the study area was ranked based on final suitability scores. Based on the final suitability map, the unsuitable areas for the landfill are located around North and middle part of the plain. By contrast, the most suitable areas for landfill sittings are located mostly in South, parts of the studied area. The results indicate that the present landfill is situated in a unsuitable category.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquifer
  • Groundwater vulnerability
  • Landfill site
  • khodabande
  • GIS