بررسی عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای منطقه ی منا: رویکرد پانل همجمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شیراز- بخش اقتصاد کشاورزی - دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز- بخش اقتصاد کشاورزی

چکیده

انتشار شدید گاز دیاکسیدکربن، گرمای جهانی و پدیدهی تغییر اقلیم منتج از آن باعث ایجاد بحرانهای جدی در دنیا شده است که لازم است جهت شناسایی عوامل موثر بر این انتشار، مطالعات علمی و اقدامات عملی صورت گیرد. مطالعهی حاضر در این راستا به بررسی عوامل تأثیر گذار بر انتشار گاز دیاکسیدکربن و رابطه علی آن با رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت آزاد و شهرنشینی با روش همجمعی و علیت گرانجری در دادهای پانل پرداخته است. دادههای مورد نیاز در طی سالهای 2014-1990 برای کشورهای منطقهی منا استفاده شد. نتایج فرضیه منحنی محیطزیستی کوزنتس را در کشورهای مورد مطالعه تایید میکند. نتایج همچنین نشان میدهد که رابطه علیت پانلی یک سویهی کوتاهمدت از رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت آزاد و شهرنشینی به سمت انتشار گاز دیاکسیدکربن است و جمله تصحیح خطای رابطهی ECM نشان میدهد که امکان تعدیل آلودگی محیطزیستی بلندمدت از طریق کنترل متغیرهای فوق در کوتاهمدت وجود دارد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود سیاست مصرف انرژی‌های پاک به شکل جدی دنبال شود تا فشار بار آلودگی سوخت‌های فسیلی به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین انرژی در این کشورها کاهش یابد. همچنین، بالابردن بهره‌وری مصرف انرژی نیز می‌تواند کمک شایانی در کاهش بار آلودگی ناشی از مصرف آن داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors Affecting Carbon Dioxide Emissions in the MENA Region: Panel Co-integration Approach

نویسندگان [English]

  • hassan azarm 1
  • ghasem layani 2
  • effat ghorbaniyan 2
1 Shiraz - Agricultural Economics Department - Shiraz University
2 shiraz university- agricultural economics department
چکیده [English]

The intense emission of carbon dioxide, global warming and the resulting climate change is causing serious crises in the world that it is necessary to identify factors affecting dissemination, scientific studies and practical measures to be. In this context, the present study examines factors affecting the emission of carbon dioxide and its causal relationship between economic growth, energy, free trade and urbanization with co-integration and Granger causality has been in the data panel. Required data was used in the years 1990-2014 for the countries of the MENA region. Results Environmental Kuznets Curve hypothesis is approved in these countries. The results also show that causality short side panel of economic growth, energy, free trade and urbanization to the carbon dioxide emissions and error correction ECM shows that long-term mitigation potential of environmental pollution by controlling variables in the short run there. In this regard, a clean energy policy is strongly recommended to reduce the burden of fossil fuel pollution as the most important source of energy in these countries. Also, increasing the efficiency of energy consumption can also help reduce pollution caused by it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Environmental pollution”
  • “The countries of the MENA region”
  • “Panel co-integration”
  • “Error correction model”
  • “Kuznets Curve”