مدیریت سبز درکتابخانه‌‌های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف، شناسایی وضعیت مدیریت سبز در کتابخانه‌‌های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور انجام شده است.
روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است.
یافته‌های پژوهش: یافته‌‌های پژوهش نشان داد جامعه مورد پژوهش در مدیریت انرژیبا میانگین 48/3 در وضعیت نامناسب ، مدیریت آب و فضای سبز با میانگین 67/2 وضعیت نامناسب ، مدیریت کاغذ با میانگین 032/8 وضعیت مناسب ، مدیریت پسماند با میانگین 82/6 در وضعیت متوسط ، مدیریت حمل و نقل با میانگین 85/3 در وضعیت نامناسب، مدیریت هوا با میانگین 77/4 در وضعیت نامناسب ، در مدیریت صدا با میانگین 36/5 در وضعیت متوسط قرار دارد . در مدیریت و برنامه ریزی سبز با میانگین 24/2 در وضعیت نامناسب ، آموزش، آگاهی رسانی و فرهنگ سازی مسائل زیست محیطی به جامعه با میانگین 30/2و به کارکنان با میانگین 04/2 در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که، معیارهای مدیریت سبز در ساختمان و تجهیزات جامعه پژوهش در سطح متوسط ، درمعیارهای مدیریت و برنامه ریزی سبز، آموزش و آگاهی رسانی و فرهنگ سازی به جامعه و کارکنان در وضعیت نامطلوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

green management

نویسندگان [English]

  • mitra samiei 1
  • fatemeh babaei 2
1 Knowledge & information science / Allameh Tabataba'i university / tehran/Iran
2 Knowledge & information science Allameh Tabataba'i university
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to identify the status of green management in public libraries in Tehran affiliated with the Public Library of Iran.
Methodology: The research is applied in a survey-descriptive manner.

Findings: The research findings showed that the studied population in energy management was 3.48 in inappropriate status, water management and green spaces with an average of 2.67 unsatisfactory status, paper management with an average of 0.832, appropriate status, waste management with an average of 82.22, 6 In average, transportation management with an average of 3.85 in inappropriate status, air management with an average of 4.27 in inappropriate status, is in sound management with an average of 36.5 in the middle position. In green management and planning with an average of 2.24 in inappropriate status, education, awareness and culture of environmental issues in the community with an average of 2.30 and to employees with an average of 2.4 in unfavorable condition.
Conclusion: The results of this study showed that green management criteria in the building and equipment of the research community are moderate in the levels of management and planning of green, education, awareness and culture in society and staff in an unfavorable situation

کلیدواژه‌ها [English]

  • green management
  • public library
  • The institution of public libraries of the country
  • green building
  • environmental