اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای و کانی سنگین در برگه 1:25000 قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 استاد و عضو هیئت علمی، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد و عضو هیئت علمی، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

محدوده مورد مطالعه در شمال شرقی برگه 1:100.000 قزوین و در جنوب برگه 1:100.000 جواهرده در منطقه هیر واقع شده است. پس از انجام عملیات نمونه‌برداری و آنالیز نمونه‌های ژئوشیمیایی و کانی سنگین، پردازش‌های داده‌های آماری حاصل از نتایج آنالیزها انجام شد و مقادیر شاخص غنی‌شدگی عناصر به منظور حذف اثر لیتولوژی تعیین و انجام شد و ناهنجاری‌های عناصر و مناطق آنومال نیز شناسایی شد. در این مرحله آنومالی‌های مناسب در برگه 1:25000 تعیین و کنترل ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی نیز توسط نمونه کانی‌ سنگین انجام گرفت. با تلفیق داده‌های مناسب نظیر نقشههای توپوگرافی، زمین‌شناسی، آلتراسیون‌ها، تصویر ماهواره‌ای مدل رقومی ارتفاعی و ژئوفیزیک هوابرد، شبکه نمونه‌برداری از آبراهه‌های دارای بهترین پتانسیل و نیز کانی سنگین، از نواحی مستعد مانند آلتراسیون‌ها و کنتاکت‌ها و جوار توده‌های نفوذی، تهیه شد. پس از آنالیز داده‌ها تحلیل بر روی آنها انجام گرفت و خطاها با استفاده از حذف داده‌های سنسورد برطرف شد و با روش‌های آماری یک، دو و چند متغیره که بهترین روش برای تحلیل داده‌ها و نرمال‌سازی آنها است، نشان داده شد عمده کانی‌سازی‌های منطقه از نوع رگه‌ای هیدروترمال است و این عناصر در این نوع کانی‌سازی‌ها همواره به شکل ردیاب و کمتر به صورت محصول فرعی حضور دارند. پس از انطباق نتایج مطالعات کانی سنگین با نتایج حاصل از اکتشافات ژئوشیمیایی 4 محدوده دارای آنومالی شناسایی شد که در بین این محدوده‌ها تنها یک محدوده امیدبخش تشخیص داده شد. این محدوده در جنوب غربی منطقه مورد مطالعه بوده و بیشترین گسترش آنومالی‌ها در این منطقه مربوط به عناصر روی، مس، باریم، کادمیوم، بیسموت، آهن و منگنز می‌باشد که می‌توانند به عنوان ردیاب در اکتشاف ذخائر مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemical Exploration of drainage Sediments and Heavy Minerals in Sheet 1: 25,000 of the Qazvin

نویسندگان [English]

  • alireza ashofteh 1
  • ali abedini 2
  • daryosh Esmaeili 3
1 دانشگاه ارومیه
2 Full Professor of Economic Geology, Urmia University, Urmia, Iran
3 Full Professor of Petrology, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The case study of present project is located in northeast of Qazvin sheet 1:100000 and south of Javaherdeh 1:100000 sheet, in the Hir region. The present study aims to geochemically explorethe Hir region in scale of 1:25000 using stream sediments and heavy minerals exploration method. for this purpose, all data and information of the case study were collected and then, the proper data such as geological map, topography, alteration map, airborne geophysical map and satellite image of digital elevation model, sampling network of the best potential streams as well as heavy mines from potential areas, such as contacts and adjacent intrusions and alterations, was prepared. Then, sampling was carried out and the specimens were transferred to the laboratory for the element analysis. After data analysis, an analysis was performed on them and the errors were resolved by removing the censored data and then, they were normalized by statistical method. Then, the data were statistically analyzed in order to find the areas with mineral potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploration
  • Geochemistry
  • Heavy Mineral
  • Qazvin
  • Environment