پتانسیل سنجی امکان تولید انرژی از پسماندهای خانگی (نمونه مطالعاتی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

نگرانی ناشی از افزایش سریع جمعیت منجر به نگرانی عمده ای جهت ایجاد امنیت انرژی و مدیریت مواد زاید جامد تولیدی شده است. رفاه طلبی نقش بسزای در افزایش تولید زباله دارد و باید مدیریت شود. روشهای متعددی از جمله بیوگاز، دفن و سوزاندن وجود دارد. بهترین مدیریت تبدیل مشکلات به فرصتها است چرا که امروزه یکی از معضلات مهم شهر نشینی روند رو به رشد تولید زباله است و کاهش تولید پسماند وشیوه دفع مناسب امری ضروری است . امر جمع آوری، دفع، بازیافت و اصولا مدیریت مواد زاید جامد در ایران تفاوت فاحشی با سایر کشورهای جهان دارد، لذا بکارگیری هر گونه تکنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی کار ارزنده ای نیست. استفاده از پسماندهای خانگی در جهت تولید انرژی می تواند کمک شایانی به مقوله حفاظت از محیط زیست کرده از طرف دیگر در کاهش هزینه های امحای پسماند ها موثر واقع شود. لذابا توجه به اهمیت موضوع دراین مقاله سعی شده است تا مدیریت پسماند با تاکید بر تامین انرژی بر اساس شیوه های جمع آوری و استانداردهای دفع زباله های شهری بیان گردد. این مقاله یک مطالعه مروری است که از مداراک واسناد معتبر ومطالعات کتابخانه ای مرتبط با موضوع استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potentiometric Analysis of the Possibility of Generating Energy from Household Waste (Case study in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Sevil Farajpour baser
  • Zahra Valinezhad
Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Concerns caused by the rapid population growth have led to a major concern for energy security and solid waste management. Welfare has a role to play in increasing waste production and should be managed in some way. There are several methods, including biogas, burial, and burning. The best management is to turn problems into opportunities because today one of the most important problems of urbanization is the growing trend of waste production, and reduction of waste production and proper disposal is essential. The collection, disposal, recycling and basic management of solid waste in Iran is very different from other countries in the world, so the use of any technology without the knowledge of materials and compatibility of local factors is not worthwhile. The use of household wastes for energy can help to protect the environment, on the other hand, to reduce waste disposal costs. In this paper, waste management has been emphasized with emphasis on energy supply based on collecting methods and urban waste disposal standards. This article is a review article that has been used for validated documents and literature and library studies related to the topic

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Waste"
  • "Domestic Waste"
  • "Environment"
  • "Energy"
  • "Waste Management"