ارزیابی مطلوبیت مکانی ساختمان‌های بلندمرتبه با مدل FANP و مدل SLUTH-GA (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران- چیتگر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم محیط زیست،ارزیابی و آمایش سرزمین ، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، پایداری اکوسیستم ها، پایداری محیطی، جنگلها و منابع طبیعی

چکیده

ایران به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه در حال حاضر شاهد افزایش پیوسته شهرنشینی در یک مقیاس بزرگ است. نوع تحقیق؛کاربردی و روش بررسی؛توصیفی-تحلیلی است، که برای ارزیابی مطلوبیت مکانی طرح‌های توسعه شهری بر مبنای تلفیق روش فراینـد تحلیل شبکه‌ای و مدل‌سازی سلولی خودکار با کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیک در نظر گرفته‌شده است. ابتدا شاخص‌های حاصل از مطالعات نظری استخراج، و بر اساس روش دلفی استاندارد شدند. جهت اولویت‌بندی معیارها از روش(FANP) استفاده شد. سپس برای استاندارد نمودن لایه‌ها، از توابع مختلف منطق فازی در محیط GIS بهره گرفته شد.در نهایت برای پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی و رشد شهری از مدل Sleuth-GA استفاده شد. نتایج پژوهش در منطقه موردمطالعه نشان می‌دهد حدود 5/10 درصد از منطقه دارای مطلوبیت خیلی زیاد و 51 درصد مطلوبیت خیلی کم دارند. در میان ضرایب پنج‌گانه به‌دست‌آمده ضریب پخش، زایش و نسبت به گرایش به جاده، غالب هستند همچنین پایین بودن ضریب مقاومت به شیب نشان می‌دهد که احتمال توسعه شهر در اراضی با شیب زیاد در این منطقه بسیار بالا است؛ بنابراین منطقه شاهد یک رشد بنیادی یا رشد حاشیه‌ای تا سال 2040 خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the desirability of high-rise buildings with FANP model and SLUTH-GA model (Case Study ; Tehran 22 area-Chitgar)

نویسندگان [English]

  • Leila Ghamari 1
  • Maryam kianysadr 2
  • Syed masoud Monavari 3
1 M.Sc. in Environmental Sciences, Land Evaluation and Preparation, Faculty of Natural Resources and Environment, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Environmental Sciences, Islamic Azad University, Hamedan, Hamedan, Iran
3 Planning;environmental education and management, ecosystem sustainability, environmental sustainability, forests and natural resources
چکیده [English]

Iran, as a developing country, is currently witnessing a steady increase in urbanization on a large scale. The research type is an applied and descriptive-analytical method, which is considered by the genetic algorithm to evaluate the spatial desirability of urban development plans based on the integration of the network analysis process and automated cellular modelling with calibration. At first, the indices obtained from theoretical studies were extracted and standardized using the Delphi method. The FANP method was used to prioritize the criteria. Then, to standardize the layers, different functions of fuzzy logic were used in the GIS environment. Finally, Sleuth-GA model was used to predict land-use change and urban growth. The results of the study in the study area show that about 10.5% of the region has a very high utility and 51% have very low utility. Among the five coefficients obtained, the coefficient of propagation, birth rate and road tendency are dominant. Also, the low coefficient of tilt resistance shows that the probability of developing the city in a high tilt area in this area is very high; therefore, the area has a fundamental or the marginal growth will be by 2040.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Desirability Evaluation
  • Sublime
  • (Sleuth-GA)
  • (FANP)
  • Tehran Region 22