استفاده از جاذب کامپوزیت پلی آنیلین/ضایعات کارخانجات چای جهت حذف رنگزای اسید بلو 9 از پسابهای صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 گروه شیمی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران.

چکیده

چکیده
در این مطالعه، کامپوزیت پلی آنیلین/ضایعات کارخانجات چای سنتز شد و جهت حذف رنگزای اسید بلو 9 از محیط زیست استفاده شد. نمونه‌های‌ تهیه شده به کمک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه مورد مطالعه قرار گرفتند. شرایط بهینه برای حذف رنگزای اسید بلو 9 با کامپوزیت پلی آنیلین/ضایعات کارخانجات چای تحت شرایط آزمایشگاهی2 =pH ، زمان تماس 120 دقیقه، غلظت اولیهppm 40 و جرم جاذب g 1/0 حاصل گردید. نتایج مطالعات ایزوترم جذب نشان دهنده برازش مناسب داده‌ها با ایزوترم جذب لانگمویر بوده است. داده های سینتیکی جمع آوری شده نشان داد که معادلات شبه مرتبه دوم فرآیند جذب را کنترل می کند. پارامترهای ترمودینامیکی مانند ΔG° ، ΔH° و ΔS° محاسبه شد. مقادیر ΔG° و ΔH° نشان می‌دهد که فرایند جذب رنگزای اسید بلو 9 بر روی کامپوزیت پلی آنیلین/ضایعات کارخانجات چای یک فرایند خودبخودی و گرماگیر می‌باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، در این مطالعه یک روش ساده، اقتصادی و موثر برای حذف آلایند ه‌های مقاوم در برابر تخریب زیست محیطی با استفاده از کامپوزیت پلی‌آنیلین/ ضایعات کارخانجات چای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

polyaniline/ waste of tea factories composite as a absorbent for the removal of acid blue 9 from industrial waste water

نویسندگان [English]

  • Morteza Mohammadpour 1
  • Tahereh Navaei Diva 2
1 Department of Food Science and Technology, Savadkuh Branch, Islamic Azad University, Savadkuh, Iran
2 Department of Chemistry, Savadkuh Branch, Islamic Azad University, Savadkuh, Iran
چکیده [English]

Abstract
In this study, polyaniline/ waste of tea factories composite was synthesized, and were used to remove acid blue 9 dyes from the environment. The resulting materials were characterized by FTIR, and FESEM analysis. The effects of different parameters including pH, contact time, initial concentration and adsorbent mass were also investigated.The optimum acid blue 9 removal efficiency on polyaniline/ waste of tea factories composite is achieved under experimental conditions of pH =2, contact time of 120 minutes, initial dye concentration of 40 ppm, and adsorbent mass of 0.1 g. The experimental data were adjusted with Langmuir model. The results show that the kinetic pseudo-second-order model fits the data.Thermodynamic parameters such as ΔG°, ΔH°, and ΔS° were also measured; the obtained values showed that the adsorption was basically spontaneous and endothermic. According to the results, a simple, economical, and efficient method was presented to remove biodegradation-resistant pollutants using polyaniline/waste of tea factories composite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Adsorption"
  • "Waste of tea factories"
  • "Industrial waste water"
  • "Polyanilin"
  • "Synthetic dyes"