کلیدواژه‌ها = ناپایداری باروکلینیکی
ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2196-2204

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی