کلیدواژه‌ها = " مصرف انرژی"
اثرات فضایی توسعه بخش کشاورزی بر کیفیت محیط زیست

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2521-2528

محسن صالحی کمرودی؛ سیما شافعی