اثرات فضایی توسعه بخش کشاورزی بر کیفیت محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه اثر فضایی توسعه بخش کشاورزی بر انتشار گاز دی اکسید کربن با استفاده از مدل داده‌های تلفیقی فضایی و استان‌های ایران و منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در بازه‌ی زمانی 1397-1382 برآورد و تحلیل می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که سرریزهای فضایی آلاینده دی اکسید کربن قادر به توضیح انتشار دی اکسید کربن در استان‌ها می‌باشند. شکل منحنی کوزنتس بخش کشاورزی برای گاز دی اکسید کربن از شکل U معکوس تبعیت می‌کند. درحال حاضر استان‌های ایران در قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارند و هنوز به حد آستانه‌ای این منحنی نرسیده‌اند. قدرمطلق ضریب مجذور لگاریتم تولید ناخالص داخلی کوچکتر از قدرمطلق ضریب لگاریتم مجذور تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج حاکی از اثر مثبت فضایی مصرف انرژی، جمعیت و شهرنشینی بر انتشار آلودگی است. در این مطالعه اثر فضایی توسعه بخش کشاورزی بر انتشار گاز دی اکسید کربن با استفاده از مدل داده‌های تلفیقی فضایی و استان-های ایران و منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در بازه‌ی زمانی 1397-1382 برآورد و تحلیل می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که سرریزهای فضایی آلاینده دی اکسید کربن قادر به توضیح انتشار دی اکسید کربن در استان‌ها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Spatial Effects of Agricultural Development on Environmental Quality

نویسندگان [English]

  • Mohsen Salehi Komroudi 1
  • Sima Shafei 2
1 PhD Student in Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz,
چکیده [English]

In this study, the spatial effects of agricultural development on CO2 emissions using spatial panel data of Iranian provinces and the Kuznets Environmental Curve are estimated and analyzed. The results show that the spatial pollutant overflows of CO2 can explain the CO2 emissions of the provinces. The shape of the agricultural Kuznets Curve for CO2 follows inverse U. Now Iranian provinces are on the ascending part of the Kuznets Environmental Curve and are not on the threshold of this curve. The Absolute of the coefficient of the squared of the logarithm of GDP is less than the Absolute of the coefficient of the logarithm of the squared of GDP. Also, the results show the positive effect of energy consumption, population, and urbanization on pollution emissions.In this study, the spatial effects of agricultural development on CO2 emissions using spatial panel data of Iranian provinces and the Kuznets Environmental Curve are estimated and analyzed. The results show that the spatial pollutant overflows of CO2 can explain the CO2 emissions of the provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Iranian provinces”
  • “Agricultural Development”
  • “Energy Consumption”
  • “Spatial Panel Data”
  • “Kuznets Environmental Curve”